Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/g2acom/domains/warthunder.pl/public_html/news.php:1) in /home/g2acom/domains/warthunder.pl/public_html/maincore.php on line 186
War Thunder - Polski serwis - News: Czo??gowy maraton: Model uszkodze?? jednostek l?dowych cz???? druga:

War Thunder

Pobierz grę Forum

O grze

Poradniki

Inne

Czo??gowy maraton: Model uszkodze?? jednostek l?dowych cz???? druga:

Jednostki naziemne Aby jeszcze bardziej rozja??ni? spraw?, poka??emy, jak zostaje uszkodzony czo??g. U??yjemy do tego specjalnego systemu przystosowania obra??e??. Trafmy wi?c czo??g T-34 pociskiem przeciwpancernym z ochronnym czubkiem i balistyce pocisku PzGr39, wystrzelonym z armaty KwK 40 kalibru 75 mm.Bia??a linia jest wektorem ruchu pocisku (widoczna w lewym dolnym rogu ), ??????ta kropka - miejscem trafienia pocisku, jasnoniebieskie linie - sto??kiem od??amk??w pancerza. Zadzia??a?? zapalnik tylni pocisku i eksplodowa?? on mniej wi?cej po??rodku przedzia??u bojowego. ????lty okr?g to zasi?g eksplozji, zielona sfera za?? odpowiada promieniowi uszkodze?? spowodowanych od??amkami. Czerwone linie symbolizuj? fragmenty, kt??re uszkodzi??y wa??ne modu??y.

Zrzut ekranu pokazuje r??wnie?? krytycznie uszkodzone modu??y - zamek dzia??a, cz??onk??w za??ogi (widocznych jako czerwone prostopad??o??ciany), silnik obrotu wie??y i magazyn amunicji - reprezentowane przez zielone prostopad??o??ciany . Cz??onkowie za??ogi zostali ranni i s? wy???czeni z akcji. Efektywno??? bojowa czo??gu zosta??a powa??nie zmniejszona, ale nie jest jeszcze zniszczony, gdy?? jeden cz??onek za??ogi wci??? pozostaje przy ??yciu. Wystrzelmy wi?c drugi raz.
Drugi pocisk r??wnie?? trafi?? w przedni pancerz, spenetrowa?? go i eksplodowa?? w ??rodku, niszcz?c czo??g.Amunicja

Istniej?ca obecnie amunicja podzielona jest na trzy grupy:

Przeciwpancerna oparta na energii kinetycznej (w tym pociski podkalibrowe)
Kumulacyjna
Od??amkowo - Burz?caOderwany element czo??gu PzKpfw IV Ausf.F2


Pociski Przeciwpancerne


Wszystkie pociski przeciwpancerne oparte na energii kinetycznej posiadaj? tak? sam? zasad? dzia??ania - r????ni? si? jedynie tym, czy posiadaj? materia?? wybuchowy czy nie (pociski z pust? przestrzeni? - APHE/APHEBC/APCBC ) i warto??ci? penetracji. Wszystkie pociski posiadaj? podobn? konstrukcj?.
W grze dzia??a to w ten spos??b - ka??dy pocisk posiada zbi??r cech wp??ywaj?cych na jego trajektori? (masa, pr?dko??? pocz?tkowa, wsp????czynnik balistyczny) i jego mo??liwo??? zniszczenia (schemat penetracji pancerza zale??ny od odleg??o??ci, schemat obra??e?? kinetycznych zale??ny od odleg??o??ci, osobne cechy efektywno??ci wybuchowej ). Gdy dochodzi do trafienia, wykonywanych jest kilka oblicze?? :


sprawdzenie przebicia - je??li kaliber jest o 10 razy wi?kszy ni?? grubo??? p??yty, penetruje j? automatycznie.


Je??eli nie ma przebicia- sprawdzenie odbicia. Odbicie strza??u jest mo??liwe, je??li k?t jest wi?kszy ni?? 60 stopni. Im wi?kszy k?t, tym wi?ksza szansa na odbicie pocisku. K?t 90 stopni oznacza, i?? penetracja jest niemo??liwa.


Je??eli strza?? nie zostanie odbity - rozpoczyna si? sprawdzenie penetracji. Pod uwag? brane s? nast?puj?ce czynniki
- obecna warto??? penetracji,
k?t nachylenia pancerza,
k?t nachylenia samej maszyny
k?t uderzenia.
Obliczona zostaje efektywna grubo??? pancerza i wtedy zostaje sprawdzona mo??liwo??? penetracji pancerza przez pocisk. Je??li nie jest to mo??liwe, a pocisk posiada materia??y wybuchowe - zostanie zdetonowany - mo??e to doprowadzi? do uszkodze?? zewn?trznych.

Je??eli dochodzi do penetracji, to pocisk uszkadza pancerz, traci warto??? penetracji i uszkodze?? kinetycznych proporcjonalnie do grubo??ci pancerza i wchodzi g???biej. Ka??dy pocisk generuje r??wnie?? sto??ek od??amk??w, kt??re s? w stanie zrani? za??og? i zniszczy? modu??y..

(Dla pocisku kalibru 76 mm sto??ek ten posiada wysoko??? 2,5 metra przy k?cie rozwarcia r??wnym 15 stopni, obra??enia zadawane przez od??amki wystarczaj? do zranienia za??oganta lub cz???ciowego uszkodzenia modu??u).

Sam pocisk po penetracji pancerza wchodzi g???biej, za?? przy ka??dym trafieniu modu????w obliczenia wykonywane s? osobno. S? one wykonywane tak d??ugo, a?? pocisk nie spenetruje modu??u lub je??li zadzia??a zapalnik powoduj?cy eksplozj? pocisku (je??li pocisk posiada ??adunki wybuchowe, a pancerz nie spowodowa?? ich detonacji) Dystans potrzeby do detonacji zapalnika wynosi od 0.5-1.5 metra od punktu penetracji w zale??no??ci od typu pocisku i kalibru dzia??a.

Gdy zapalnik zostaje zdetonowany, powstaj? dwie sfery - samego wybuchu oraz od??amk??w. Czo??gi??ci oraz modu??y w zasi?gu eksplozji mog? zosta? uszkodzone przez fal? uderzeniow? oraz od??amki.

Wa??n? rzecz? jest r??wnie?? to, ??e pocisk przeciwpancerny pozbawiony materia????w wybuchowych nie uszkadza modu????w tak jak promie?? lasera, ale r??wnie?? w pewnym promieniu. Z tego powodu, je??li pocisk przeciwpancerny trafi w miejsce pomi?dzy kierowc? a radiooperatorem, to od??amki mog? zrani? obydwu za??ogant??w, podczas gdy pocisk - je??li posiada odpowiedni? penetracj? - mo??e r??wnie dobrze dotrze? do silnika.
Pociski Kumulacyjne

Znacznie r????ni? si? od pocisk??w przeciwpancernych. Z gry mo??esz si? dowiedzie?, jak dzia??aj? w rzeczywisto??ci. W grze zasada dzia??ania pocisku jest bardzo dobrze odwzorowana: ich penetracja nie zmienia si? w zale??no??ci od przebytego dystansu. Gdy pocisk trafi w cel, dochodzi do eksplozji. Jej charakterystyka podobna jest do eksplozji pocisku od??amkowo - burz?cego tego samego kalibru - jest wi?c w stanie przebi? cienki pancerz i zrani? za??og?.
W miejscu trafienia dochodzi r??wnie?? do uformowania sp??jnego strumienia. Efekty jego dzia??ania podobne s? do tych znanych z pocisk??w przeciwpancernych - uderza on w modu??y i stopniowo traci mo??liwo??ci penetracyjne z ka??dym trafionym modu??em. D??ugo??? strumienia ograniczona jest zwykle do pewnej odleg??o??ci (zwykle od 2 do 4 metr??w). Poza t? odleg??o??ci? strumie?? rozrzedza si? i nie uszkadza ju?? modu????w. Strumie?? ten generuje r??wnie?? sto??ek od??amk??w, ale jest on mniejszy od tych znanych z pocisk??w przeciwpancernych.

Pociski Od??amkowo-Burz?ce
Ten typ amunicji podobny jest w swojej charakterystyce do bomb lotniczych i rakiet, jak i pocisk??w od??amkowo - burz?cych w dzia??kach samolot??w obecnych ju?? w grze. Generuj? one sto??ki obra??e?? wybuchowych i od??amkowych; je??eli warto??ci numeryczne si??y fali uderzeniowej s? wystarczaj?ce,to penetruje ona pancerz i zadaje obra??enia. Pociski ma??ego i ??redniego kalibru s? w stanie zniszczy? pojazdy zaprojektowane jedynie do wytrzymania ostrza??u z broni r?cznej (jak pojazd przeciwlotniczy Flakpanzer I). Pociski od??amkowo - burz?ce du??ego kalibru (od 122mm) potrzebne s? do niszczenia czo??g??w ??rednich i ci???kich.

Z tego powodu wa??ne jest, aby odpowiednio dobra? amunicj? w zale??no??ci od jej charakterystyki penetracyjnej i wybuchowej. Wiedza o danych typach pocisk??w oraz ich zaletach i wadach mo??e zmieni? losy bitwy.


Stug III Ausf.F strzelaj?cy pociskiem PzGr 39
MaciekM4a4

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło