War Thunder

Pobierz grę Forum

O grze

Poradniki

Inne

S??owniczek

Dawno, dawno temu... a mo??e to by??o wczoraj? ... a tak naprawd? codziennie kto?? rozpoczyna swoj? podr???? po nowych nieznanych krainach, w nowym tajemniczym ??wiecie, w kolejnej ju?? b?d?? w pierwszej swojej grze MMO
Jedni z nas maj? baga?? do??wiadcze?? wyniesiony z innych gier / z innych MOPREG'??w, inni dopiero staraj? si? stawia? swoje pierwsze, nieco chwiejne kroki w wirtualnych krainach.
Ka??dy z nas zaczynaj?c przygod? w nowym MMO staje sie na znowu "uczniem", uczniem ??wiata, skr??t??w i wyra??e?? kt??re obowi?zuj? w danym ??wiecie.
Aby u??atwi? start nowym graczom postanowili??my zebra? w jednym miejscu to wszytko co spotka? mo??emy na chatach w grze. Mamy nadziej?, ??e tak??e starzy gracz znajd? tu co?? dla siebie. Skr??ty, kt??rych wcze??niej nie znali b?d?? u??ywali nie do ko??ca poprawnie.


&
10x - ang. thanks - dzi?kuj?
1h - ang. one handed - okre??lenie dla jednor?cznej broni
2h - ang. two handed - okre??lenie dla obur?cznej broni
4 - ang. for - dla, uzywane jako skr??t w zdaniach np:
"i have it 4 u" - mam to dla Ciebie
4AW ?? ang. For A While ?? przez chwil?
4U ?? ang. For You ?? dla Ciebie

A
Afaik ?? ang. As far as I know ?? z tego co wiem
AFK - ang. Away From Keyboard - z dala od klawiatury -
u??ywamy aby powiadomisc innych, ??e odchodzimy od komputera.

aggro - ang. aggresive - okre??lenie potwora, kt??ry zaatakuje gdy za bardzo si? do niego zbli??ymy
aided - Okre??lenie potwora, kt??ry zaatakuje gdy zaatakujemy
innego moba, kt??ry stoi obok niego
AKA - ang. Also Known As - znany tak??e jako
Alt ?? kolejna posta? kt??r? zak??adamy na naszym koncie
ANY1 - ang. Anyone - kto??
AoE - ang. Area of Effect - okre??la umiej?tno??? lub
czar kt??ry dzia??a na pewnym obszarze
arm - ang. armor - zbroja
ASAP - ang. As Soon As Possible - najszybciej jak si?
da
atm - ang. at the moment - w tej chwili


B
ban - zablokowanie (banicja) u??ytkownika na forach/ircach/grach
MMO za nie przestrzeganie regulaminu. Stosowany wobec os??b pope??niaj?cych wykroczenia przeciwko ustalonym zasadom czy netykiecie. Tak??e wobec spamer??w, u??ytkownik??w natr?tnych, utrudniaj?cych innym korzystanie z us??ug, stosuj?cych niedozwolone programy.
bb - ang. bye bye - pa pa, t??umaczy? kiedy si? tego
u??ywa chyba nie trzeba
bbl - ang. be back later - b?d? p????niej
bk - ang. im back - wr??ci??em
Boss - silny potw??r zwykle na zako??czenie jakiego?? etapu, broni?cy jakiego?? przedmiotu lub te?? cel misji. Przewa??nie posiada specjalne umiej?tno??ci i silny atak
bot - program, kt??ry gra zamiast gracza
boter, botter - osoba kt??ra uzywa program??w typu bot
bp - ang. backpack - plecak
brb - ang. Be right back
- zaraz wracam
brt - ang. be right there - zaraz tam b?d?
btw - by the way - swoj? drog?, skr??t u??ywany, gdy
zbaczamy z tematu dyskusji.
buff - czar/umiej?tno???, kt??ra na okre??lony czas wzmacnia
nasz? posta? - podnosi statystki, zwi?ksza obra??enia, lub obron?
itp
bug - b???d w kodzie gry, bywa wykorzystywany przez graczy do
w??asnych cel??w najcz???ciej takie akcje ko??cz? si? banem...
bug expliot - u??ycie jakiego?? buga/dziury w grze, w celu osi?gni?cia r????nego rodzaju korzy??ci.
b4 - before - przed

C
c - ang. see - widz? , rozumiem
camp - oczekiwanie na respawn bossow, mobow, przedmiot??w
CB - ang. Closed Beta - wersja testowa gry, dost?pna tylko w ograniczonym gronie
char - ang. character - posta? gracza
cheater - ang. oszust - osoba, kt??ra u??ywa nielegalnego
oprogramowania celem u??atwienia sobie gry
coop ?? wsp????praca innymi graczami
crit - ang. critical - tym terminem okre??lamy trafienia
krytyczne (maj? wi?ksze obra??enia ni?? standardowe)
crowd control ?? kontrola nad grup? mob????w przez spowalnianie,
og??uszanie czy naprzyk??ad rozpraszanie
CS - ang. Castle Siege - obl???enie zamku - jeden z typ??w
rozgrywek pvp
cu - ang. see you - narazie, pa, do zobaczenia,
CW - ang. Clan War - wojna klan??w
cYa - ang. see you - narazie, pa, do zobaczenia,

D
DC - ang. Disconnect - utrata po???czenia (z serwerem
np. z serwerem jakiej?? gry mmorpg)
dd - ang. direct damage - bezpo??rednie obra??enia zadawane
mobowi
dd - ang. damage dealer - osoba czyni?ca najwi?ksze
obra??enia
debuff - czar/umiej?tno???, kt??ra os??abia czary/umiej?tno??ci
lub te?? statystyki przeciwnika
ded -ang. death - ??mier?
def - ang. defense - obrona, ilo??? obrony
dex - ang. dexterity - zr?czno???
ding ?? osi?gni?cie kolejnego poziomu postaci
dmg - ang. damage - obra??enia zadawane przeciwnikowi
dot - ang. damage over time - obra??enia zadawane w pewnym przedziale czasowym np. 200 obra??e?? przez 15 sek zadawanych co 3 sek
dps - ang. damage per second - obra??enia na sekund?
drain - wysysanie np ??ycia lub energii z przeciwnika
drop - w grach typu MMORPG jest to wszystko co "wylatuje"
z zabitego potwora np. z??oto, bro??, przedmioty magiczne.
duel - pojedynek miedzy graczami
dunno - ang. I don't know - nie wiem

E
EOT - ang. End Off Topic - koniec tematu, koniec w?tku
eq - ang. equipment - sprz?t, nasze uzbrojenie (zbroja,
bro??, itd), a tak??e wyposa??enie (np lina)
eva - ang. evasion - uniki (zdolno??? unikania cios??w)
exp - ang. experience - punkty do??wiadczenia zdobywane
poprzez zabijanie mobow b?d?? z quest??w
expienie - zabijanie potwor??w w celu zdobycia do??wiadczenia i loot??w, zdobywanie punkt??w do??wiadczenia

F
FAQ - ang. Frequently Asked Questions - cz?sto zadawane pytania, faq jest r??wnie?? stosowane jako przekle??stwo: jeba?
ffa - ang. free for all - otwarte dla wszystkich, nie
trzeba spe??nia? ??adnych wymaga?? aby si? dosta? / wej???
FL - ang. Friend List - lista przyjaci????
FPS - ang. Frames Per Second - ilo??? klatek na sekund?
fu - fuck you - w niemi??y spos??b powiedziane "odejdz
st?d"
fubar - ang. fucked up beyond any recognition - spieprzone nie do poznania
f2d - ang. free to download - gra darmowa
f2p - ang. free to play - gra bez abonamentu

G
gear - pe??ny kompletny zestaw, np. zbroja
gg - ang. good (great) game - ??adna gra
GH - Guild House
GL - ang. Good Luck - powodzenia
GL & HF - ang. Good Luck & Have Fun - powodzenia
i mi??ej gry
GM - ang. Game Master - osoba prowadz?ca monitoring gry
i rozdaj?ca bany
GM/GL - ang. Guild Master, Guild Lider - osoba prowadz?ca
gildie,
gn8 - ang. good night - dobranoc
gratz/gz/gratki - ang. congratulations - gratulacje np
za zdobycie level'a
grinding - ang. przemia?? - masowe zabijanie mob??w celem
jak najszybszego zdobycia kolejnego poziomu do??wiadczenia
gtg/g2g - ang. got to go - musz? i???
GvG/GvsG - ang. Guild versus Gild - wojna pomi?dzy gildiami
GW - ang. Guild War - woja gildii

H
h - ang. help - pomoc(y)
HF - ang. Have Fun - mi??ej gry
hit - trafienie, uderzenie
HP - ang. Hit Points - punkty ??ycia gdy wynios? zero
przewa??nie umierasz
hr - ang. hit rate lub hit ratio - szansa trafienia
przeciwnika
hth - ang. hope that helps - mam nadziej?, ??e to pomo??e
h8 - ang. hate - nienawi???, nienawidzie?

I
ic - ang. I see - rozumiem, widz?
idk - ang. I don't know - nie wiem
Imo/Imho ?? ang. In my opinion, In my humble opinion
?? moim zdaniem, moim skromnym zdaniem
instant - najcz???ciej dotyczy czar??w, oznacza, ??e czar jest
rzucany natychmiastowo
int - ang. intelligence - inteligencja
inv - ang. inventory - wyposa??enie / plecak
item - przedmiot np. mieczy czy te?? zbroja

J
jj - Skr??t od ju?? jestem
j/k - ang. just kidding, joke - tylko ??artowa??em, ??art

K
k/kk - ang. ok - spos??b potwierdzenia czego??, zgodzenia
si? z czym??
kite -ang. killing in transit - strategia u??ywana przez postacie atakuj?ce z dystansu, polega na strzelaniu i uciekaniu, tak ??eby mob nie m??g?? nas dotkn??
KoS - kill on sight - okrelsnie wypowiadane gildi /graczowi
: zabij jak zobaczysz
KS - ang. Kill Steal - zabicie mobka kt??ry by?? atakowany
przez innego gracza, cz?sto mylone z zabijanie na tym samym spocie
KSing - ang. Kill Stealing - atakowanie potwora kt??ry jest ju?? atakowany przez innego gracza/party, cz?sto mylone z zabijaniem na tym samym spocie

L
lag ?? spowolnienie po???czenia mi?dzy serwerem i klientem
powoduje lagi, wygl?da to podobnie jak przy ma??ej ilo??ci fps????w
oraz powoduje op????niona reakcj? na wciskane przez nas przyciski
leveling - zdobywanie kolejnych poziom??w do??wiadczenia
LFC - ang. Looking for Clan - szukam klanu
LFG - ang. Looking for Guild - szukam gildii
LFG ?? ang. Looking for Group ?? szukam grupy
LFP -ang. Looking for Party - szukam party
lmao - ang. laugh my ass off - odpowiednik "za??miewa?
si? do ??ez"
Log-out/logout ?? wylogowanie si? (np. z serwera)
lol - ang. Laugh Out Loud / Lots Of Laughs - ??mia? si?
g??o??no,
loot - ??up, nagroda, kt??ra wypad??a z mobka
looting - podnoszenie przedmiot??w kt??re wypad??y z moba
lure - zwabianie pojedynczych mob??w spo??r??d ich wi?kszej
grupy w celu ich spokojnego zabicia lub tworzenie jednej duzej grupy
mob??w poprzez zwabianie wszystkich z ca??ego spota i skupianie na sobie
ich agresywno??ci w celu ochrony party lub u??ycia czaru AoE
lvl - ang. level - poziom jaki osi?gn???a nasza posta?
l8r - ang. later - p????niej

M
main char - ang. main character - nasza g????wna posta?
mini boss - mini boss wyst?puje np. w grupie zwyk??ych mobk??w, posiada specjalne umij?tno??ci i przewa??nie jest trudny do pokonania ale nie tak bardzo jak prawdziwy boss
mmo - ang. Massively Multiplayer Online Game - typ gry
komputerowej rozgrywanej na raz przez setki lub nawet tysi?ce graczy
w Internecie, tak wi?c dost?p do gry mo??liwy jest wy???cznie on-line.
mmorpg - ang. Massively Multiplayer Online Role Playing Game
- rodzaj gier komputerowych RPG, w kt??rych du??a liczba graczy mo??e
gra? ze sob? w wirtualnym ??wiecie. Podobnie jak w innych rodzajach
RPG gracz wciela si? w posta? i kieruje jej dzia??aniami. Dost?p
do gier MMORPG zwykle jest zapewniany przez producenta gry.
mob - ang. mobile object - okre??lenie, kt??rego zwyk??o
si? u??ywa? w stosunk??w do normalnych potwor??w/przeciwnik??w/wrogich
NPC
MP - ang. Mana Points - punkty energii magicznej(many)
msg - ang. message - wiadomo???
myob - ang. mind your own business - pilnuj swojego interesu
m8 - ang mate - przyjaciel

N
newbie/nwby - nowicjusz, slangowy termin oznaczaj?cy osob?
pocz?tkuj?c?, niedo??wiadczon? w danej dziedzinie gracz, kt??ry
dopiero rozpocz??? przygod? z gr?, Zwykle okre??lenie newbie nie ma nacechowania negatywnego i pocz?tkuj?cy cz?sto sami ostrzegaj?
przy jego pomocy o swoim ograniczonym rozeznaniu w danym temacie. Istnieje zale??no??? mi?dzy s??owem newbie i noob - je??eli nwby po miesi?cu gry zachowuje sie tak samo, to staje sie noobem, ludzie cz?sto m??wi? do nisko poziomowych postaci noob. Jest to poniek?d prawda, ale te postacie nie zas??uguj? na takie okre??lenie bo dopiero zaczynaj? gr?. Ci, kt??rzy okre??laj? tak pocz?tkuj?cych zachowuj? sie jak "nooby"
noob/n00b/nub/nobek/nb/nob - osoba, kt??ra nic nie znaczy, gra
d??ugo w dan? gr? ale nie ma o niej kompletnego poj?cia, ale nie
dlatego ze jest pocz?tkuj?ca (tu funkcjonuje okre??lenie nwby [nowy])
tylko do osoby, kt??ra ju?? wsi?kn???a w ??wiat gry, ale nie potrafi
sie w nim porusza? nie wie podstawowych rzeczy zwi?zanych ze ??wiatem gry lub realem (real - ??wiat realny) zachowuje sie dziecinnie nieodpowiednio do gametykiety danej gry, g??upio si? zachowuje, nara??a innych graczy na ??mier?.ego ??ycie opiera si? na dr?czeniu administrator??w serwer??w gier
on-line, zwykle przez okrzyki: lol, rotfl, ??al.pl!!!! (w wykonaniu
polskim), money please lub fri ajtems plx!. Nigdy nie przyznaje si?
do bycia noobem, co wi?cej ?? nie spocznie, p??ki nie zwyzywa w ten
spos??b innych.
Noobem mo??na by?, lub czasem zachowywa? sie jak noob mo??na wiedzie? wszystko o ??wiecie gry stosowa? gametykiete, ale czasem np. dla zabawy ponabija? sie z kogo?? jak dzieciak, zabra? komu?? miejsce do gry, stosowa? kill steal (ks) wtedy takie zachowanie mo??na okre??li? jako
noobowskie.
np lub n/p - ang. no problem - nie ma sprawy,
NPC - ang. non played character - posta? sterowana przez
komputer
nuker - tym terminem okre??lana jest posta?, kt??ra specjalizuje si? w zadawaniu du??ych obra??e?? magicznych, najcz???ciej tak??e obszarowych (aoe)
nvm - ang. nevermind - niewa??ne
n/c - ang. no comment - bez komentarza


O
OB - ang. Open Beta - wersja testowa gry, dost?pna szerokiemu gronu
omg - ang. Oh my Good - w wolnym t??umaczeniu oznacza "O m??j Bo??e". W Polsce mo??ne spotka? si? z form? OMB.
omw ?? ang. on my way ?? jestem w drodze


P
patch - ??atka wydana aby poprawi? b???dy w grze, czasami powoduje nowe
pet - zwierz?tko lub jaka?? posta? kierowana przez komputer
i pod???aj?ca za graczem czasami wykonuje r??wnie jego polecenie(podnie??,
zaatakuj itp)
PK - ang. Player Kill - zabicie innego gracza
PKer - ang. Player Killer - osoba kt??ra zabija innych
graczy.
pls - ang. please - prosz?, skr??t u??ywany cz?sto w
rozmowach mi?dzy graczami, b???dna forma do??? cz?sto ostatnio stosowana
to "plx" - tej nale??y unika?
plvl - ang. power leveling - szybkie zdobywanie kolejnych
poziom??w, najcz???ciej przy pomocy du??o silniejszej postaci innego
gracza
pm - ang. private message - prywatna wiadomo???, przez
FL (frends list) lub whisper (szept)
ppl - ang. people - ludzie
pt - ang. party - dwie lub wi?cej postaci, graj?cych
razem w celu wsp??lnego zbierania do??wiadczenia
PvE - ang. Player versus Environment - gracz kontra ??wiat
gry , czyli "bicie mobk??w", zabijanie mob??w przez gracza
PvM - ang. Player versus Monster
- gracz kontra ??wiat gry , czyli "bicie mobk??w", zabijanie
mob??w przez gracza
PvP - ang. Player versus Player - gracz kontra gracz,
zabijanie przeciwnika jakim jest inny gracz


Q
q - ang. quest - zadanie, zwykle otrzymywane przez NPC,
kt??re nale??y wykona? aby dosta? jak??? nagrod? (przedmiot, pieni?dze,
exp)
q item - ang. quest item - rzecz do zadania/questa

Q&A - ang. questions and answers - odpowiedzi na najcz???ciej zadawane pytania

R
raid - najazd, nalot, ob??awa - grupa, b?d?? kilka grup graczy
d????ca wsp??lnie do osi?gni?cia jakiego?? trudnego celu (np. pokonanie bossa)
rebuff - powt??rne rozdanie buff??w innym graczom
res - ang. ressurection - wskrzeszenie innego gracza po
jego ??mierci
resist - odporno???
Rl/irl ?? ang. Real life ?? realne ??ycie poza gr?
ROTFL - ang. Rolling On The Floor Laughing - tarzaj?c
si? ze ??miechu po pod??odze.S
sb - ang. somebody - kto??
scamming - r????nego rodzaju oszustwa, w kt??rych celem oszusta
zazwyczaj jest inny, cz?sto mniej do??wiadczony gracz (np. sprzeda?
nic nie warte co?? za wysok? cen?, twierdz?c ??e ten przedmiot do
czego?? s??u??y).
set - pe??ny kompletny zestaw, np. zbroja
skill - umiej?tno???/czar, kt??r? posiada posta?, zale??na
od klasy, wraz z rozwojem postaci dostajemy lepsze lub udoskonalamy
obecne
solo - ang. killing a monster without the help of any other
player
- Zabicie potwora bez pomocy innego gracza
sp - ang. skill points - w niekt??rych grach aby wykupi?
nast. lvl skilla potrzbena jest okre??lona liczba skill point??w, kt??re
dostajemy poprzez zabijanie mob??w
spawn - miejsce gdzie odradzaj? si? potworki lub gracze po
ich ??mierci
spd - ang. speed - szybko???, w og??lnym znaczeniu tego
s??owa
spot - miejsce w kt??rym rozgrywa si? jakie?? wydarzenie, np.
bijemy na nim moby
sry - ang. sorry - przepraszam
ss - ang. screen shot
- zrzut ekranu, "zdjecie" z gry
stats - ang. statistics - statystyki
stfu - ang. shut the fuck up - zamknij si?
sth - ang. something - co??
str - ang. strenght - si??a
suction - wysysanie z przeciwnika many lub hp, cz?sto zale??y
od dmg jaki nasza posta? zada lub od ilo??ci hp/mp jak? posiada nasz
przeciwnik
sup - ang. whats up? - Jak tam? Co si? sta??o? Co tam
s??ycha??


T
tank - wojownik kt??ry zajmuje si? skupianiem atak??w wrog??w
na siebie, by inni mogli je ??atwiej zabi?.
ty/thx - ang. thank You - dzi?kuj?

U
u - ang. You - Ty
ur - ang. Your - Tw??j
u2 - ang. You too - Ty te??

W
wb - ang. welcome back - witaj z powrotem, witaj ponownie
wc - ang. wrong chat - z??y czat, tak? informacj? dostaniemy
od kogo??, kto przez pomy??k? napisa?? co?? do nas
WTB - ang. want to buy - chc? kupi?... np. WTB sword -> chc? kupi? miecz
wtf - ang. what the fuck - co si? dzieje /co jest?, oznacza
zdziwienie, rozczarowanie jak??? sytuacj?
wth - ang. what the hell - Co do diab??a?
WTS - ang. want to sell - chc? sprzeda? np. WTS axe for 50k -> chc? kupi? siekier? XD
WTT - ang. want to trade - chc? zamieni? co?? za co??
np. WTT sword for axe -> chc? zamieni? miecz na siekier?
ww - ang. wrong window - z??e okienko
w8 - ang. wait - poczekaj

X
Xp/Exp ?? ang. experience - punkty do??wiadczenia zdobywane
poprzez zabijanie mobow b?d?? z quest??w

Y
y - ang. why? - dlaczego?
YGLT - ang. you're gonna love this - pokochasz to
yw, uw - ang. your welcome - prosz? bardzo

Z
zb - zaraz b?d?
zerg ?? atak du??? grup? bez ??adu i sk??adu
zw(z/w) - zaraz wracam
Autorzy: Ma_La & Lain