War Thunder

Pobierz grę Forum

O grze

Poradniki

Inne

FAQ

Co to jest War Thunder?


War Thunder to gra MMO po??wi?cona najwa??niejszym bitwom II Wojny ??wiatowej i Wojny Korea??skiej. War Thunder pozwala graczom wzi?? udzia?? w multiplayerowych walkach powietrznych z prawdziwymi graczami z ca??ego swiata. Najwa??niejsze bitwy w grze pochodz? z okresu od 1939 do 1953 roku.

Co tw??rcy War Thunder'a planuj? na przysz??o????

(Cz???? nast?puj?cego planu b?dzie zrealizowana przed startem otwartej bety. Reszta - podczas otwartych beta test??w)
*globalny czat
*oddzia??y
*szwadrony
*zbalanowane dopasowanie gracza do rozgrywki
*meczowy wyb??r scenariusza
*nowy symulacyjny tryb latania - pe??ny realizm (dot?d dost?pny ale tylko w Sandbox'ie)
*modyfikacje samolot??w
*nowe tryby gry
*misje treningowe i samouczek
*aktualizacja interfejsu
*nowe samoloty
*pojazdy naziemne kontrolowane przez gracza
*misje u??ytkownika oraz edytor pe??nych misji
*Tryb gry ''Wojna ??wiatowa''
*kokpity dla bombowc??w

Nie b?dzie te?? wi?cej globalnego usuwania kont po tym, kt??re mia??o miejsce przed rozpocz?ciem ??wiatowej bety.

Czy Warthunder b?dzie wydany na PC i Mac w tym samym czasie? Czy bed? publiczne testy dla obu wersji gry?

Najprawdopodobniej obie wersje uka??? si? jednoczesnie, jednak zamkni?ta beta jest planowana tylko na platform? PC.

Czy u??ytkownicy PC i Mac b?da mogli gra? razem?

Tak! Nie b?dzie ogranicze?? zabraniaj?cych tego.

Jakie samoloty b?d? dostepne w grze?

Na samym pocz?tku, gracz b?dzie m??g?? swobodnie wybiera? mi?dzy samolotami wojskowymi takich kraj??w jak USA, ZSRR, Wielkiej Brytanii, Japonii czy Niemiec. Niekt??re samoloty reprezentuj?ce inne nacje (Australi?, W??ochy i inne kraje) b?d? dostepne w drzewkach rozwoju dostepnych nacji.

Czy gracze ze Stan??w Zjednoczonych b?d? mobli gra? na europejskich serwerach i vice versa? Je??li tak, to czy bariera j?zykowa nie bedzie problemem?

R????ne j?zyki mog? by? tutaj jedynym problemem. Wi?kszo??? wirtualnych pilot??w to doro??li, kt??rzy potrafi? prze??ama? bariery j?zykowe i beda w stanie normalnie gra?. Jednak??e bariera j?zykowa mo??e by? nieco irytuj?ca, dlatego prawdopodobnie serwery b?d? oddzielne. Jeszcze zobaczymy.

Czy szybkie komendy beda dostepne w grze (jak "Atakuj","Potrzebuj? wsparcia", "Odwr??t" itd.)?

Od kiedy moga pom??c prze??ama? j?zykowe bariery - tak, b?da.

Czy planujecie zapewni? sobie nowych graczy poprzez system szkolenia lub inny tryb?

Jasne. B?dzie te?? dost?pnych kilka opcji do modyfikowania sterowania w grze.

Czy lista samolot??w, kt??re b?da dost?pne w grze jest ju?? gotowa?

Lista samolot??w kt??re zostan? przedstawione jest gotowa - zawiera 150 bojowych samolot??w!
Sekcja samolot??w przedstawia maszyny, kt??re b?da dost?pne na poczatku zamkni?tej bety 9ponad 100 modeli). Nie jest to sko??czona lista, a nowe modele samolot??w bed? dodawane podczas bety. Kompletna lista samolot??w jest zdecydowanie d??u??sza, bior?c pod uwage modyfikacje, wersje uzbrojenia i wygl?d. Og??lnie, ponad 5 000 r????nych samolot??w walczy??o podczas IIW? - i to jest liczba, kt??r? chcemy osi?gn??!

Ilu graczy bedzie mog??o gra? jednocze??nie?

W wi?kszo??ci tryb??w 32.

Czy warunki pogodowe (jak wiatr, deszcz, ??nieg, albo mg??a) b?da wystepowa??y w grze? Czy b?d? wp??ywa??y na model lotu?

Technicznie rzec bior?c, mamy ju?? wszystkie te zjawiska pogodowe. Teraz decydujemy, kiedy i gdzie powinny wystepowa?.
W tym momencie oferujemy liczne zestawy warunk??w pogodowych kt??re s? automatycznie generowane do ka??dego meczu.

Wielu wirtualnych pilot??w uwielbia robi? nagrania, w kt??rych pokazuj? swoje samoloty i podniebne walki. Wings of Prey ma du??o fajnych opcji, je??li o to chodzi. Czy War Thunder te?? b?dzie takie mia??o?

Tak, a r????norodno??? opcji do robienia film??w b?dzie jeszcze wi?ksza! Dodali??my te?? nowe wspania??e kamery dla bardziej imponuj?cych filmik??w.


Przet??umaczy??: Powstaniec21