War Thunder

Pobierz grę Forum

O grze

Poradniki

Inne

Poradnik: Latanie na bombowcach

Autorem tekstu jest: YoYo, tekst przedrukowany z serwisu yoyosims.pl za zgod? autora.

Kierowca bombowca ?? rzecz cz?sto pomijana, no bo przecie?? ka??dy chce by? szybki i zwinny (ale i ma??y w tym wypadku, a rozmiar ma przecie?? pono? znaczenie? ;). W recenzji open bety War Thundera w naszym serwisie (TUTAJ) g????wnie skupili??my si? na omawianiu zagadnie?? zwi?zanych z symulacj? itp. ale te?? i dotyczy??o to w najwa??niejszych kwestiach my??liwc??w, a przecie?? WT oferuje naprawd? spor? gam? bombowc??w i maszyn szturmowych. Samoloty te s? o tyle wa??ne, ??e przy dobrze dobrym uk??adzie si?? mog? same wygra? ca??? misj? i wywalczy? zwyci?stwo nie anga??uj?c si? w ??adne my??liwskie "walki ps??w". Dlaczego? Bo w ka??dej misji w WT mamy tak??e i cele naziemne. Ich zniszczenie przechyli szal? zwyci?stwa na nasz? stron?, a taktyka i odpowiednio wyszkoleni strzelcy ochroni? nasz? beczk? prochu, kt??r? mozolnie zawleczemy nad cel. Dodam jeszcze, ??e opis dotyczy tylko i wy???cznie trybu FRB czyli trybu Symulacji w War Thunder (bitwy realistyczne) w wersji 1.27, a nadchodz?cy patch 1.29 wniesie dodatkowo nowe samoloty bombowe i nowe, ciekawsze cechy w War Thunder.

  
Latanie na tego typu maszynach to zupe??nie inna "zabawa" w podniebn? wojn?.

Po blisko ponad 140 godzinach sp?dzonych na ko??owych walkach online w WT postanowi??em nieco bli??ej zg???bi? tematyk? bombowc??w w WT. Na t? chwil? na bombowcach mam ju?? wylatane oko??o 25 godzin i musz? przyzna?, ??e ten tryb rozgrywki jest tak??e ciekawy. Ka??da misja bowiem w WT to nie tylko potyczki podniebne, to tak??e niszczenie cel??w naziemnych ?? to znaczy, mamy co?? chroni? i co?? zniszczy?. Do ochrony oczywi??cie nadaje si? co? Tak, my??liwce. A do ataku na cele naziemne? Nic innego jak bombowce i to czym wi?kszy tym lepszy ?? patrz?c na ilo??? zabieranego ??adunku na prezenty dla naszego przeciwnika. Jak ju?? zag???bimy si? w specyfik? misji to od razu zauwa??ymy, ??e je??li bitw? wygramy to dostajemy w War Thunder sporo wi?cej punkt??w (lewki i Exp oraz PD), ni?? jak j? przegramy, maj?c nawet wi?cej zestrzele?? i trafie?? ni?? ci z przeciwnej dru??yny. Schemat jest zatem prosty ?? staraj si? prze??y?, ale najwa??niejsze wygraj misj?. Jak ju?? wiele razy podkre??la??em, w WT liczy si? naprawd? rozwaga gracza i ocena szans, a nie latanie na ?pa????.

  
W ka??dej ze stron znajdziemy co?? dla siebie je??li chodzi o bombowce, a od ??atki 1.29 b?dzie tego nawet wi?cej w WT!

Wszystko to oznacza, ??e bombowce, to klasa samolot??w w War Thunder, kt??ra tutaj odgrywa naprawd? bardzo istotn? rol?. My??liwcy zazwyczaj graj? na zestrzelenie wszystkich samolot??w wroga ?? co te?? doprowadza rzecz jasna z automatu do wygranej misji, jednak w innym przypadku to bombowce odgrywaj? najwa??niejsz? rol?. Niszcz? bowiem cele naziemne i wykonuj?c cel misji s? w stanie wygra? ca??? bitw? same, do tego nawet bez u??ycia my??liwc??w! Autorzy WT, czyli Gaijin faktycznie fajnie to przemy??leli, a ju?? w og??le b?dzie nie??le jak dojd? tryby Army oraz Fleet i w tych wszystkich pojazdach na ziemi czy wodzie b?d? siedzieli faktycznie userzy i mieli swoje cele do wykonania. Na dzi?? s? to sterowane A.I.

Boeing B-17E Flying Fortress i piropusze wybuch??w oraz ognia pod spodem po celnych frafieniach w stanowiska obrony przeciwlotniczej.

Latanie na bombowcach ma swoje wady i zalety. Zreszt? jak wszystko w ??yciu. Wszystko to przecie?? pasmo wybor??w i podejmowania decyzji. Na pewno jeste??my bardziej nara??eni na ostrza??, na pewno jeste??my wolniejsi, s??abiej si? wznosimy i z daleka stanowimy wielk? ?krop?? na niebie, kt??ra dzia??a jak plaster miodu na nied??wiedzia. No tylko, ??e w tym wypadku jest to my??liwiec, kt??ry ch?tnie by w nas umoczy?? sw??j 20mm pocisk albo co innego ;). Z drugiej strony posiadamy cz?sto i g?sto strzelc??w, kt??rzy b?d? w miar? rozwoju swojego skilla ostrzeliwa? przeciwnika jak leci bez wdawania si? z nim w walk? ko??ow? i kto kogo wykr?ci. Cz?sto te?? jeste??my odporniejsi. To samo trafienie w my??liwiec tutaj mo??e wygl?da? zupe??nie inaczej. Mamy te?? dwa albo wi?cej silnik??w. Powr??t na jednym jest przecie?? tak??e mo??liwy je??li mamy pu??ap. Chocia?? sam dolot mo??e by? nudnawy, ale tutaj tak??e mamy element strategii ?? z jakiej strony podej??? do wrogich cel??w, tym bardziej, ??e mo??emy by? nara??eni na ostrza?? ze strony my??liwc??w, ale tak??e i obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Czy znajduj? si? one w ruchu, czy te?? stoj?, jaki mamy pu??ap chmur itp. oraz jak sobie opracowa? od razu drog? ucieczki. Mo??e wcale nie dobrze bowiem wykonywa? atak od frontu tylko tak si? ustawi? by na naszym kursie dalej by??o nasze lotnisko, zrzuci? ??adunek i bez zb?dnych manewr??w, skoro ju?? zdradzili??my nasz? obecno???, zanurkowa? w stron? naszego macierzystego lotniska? Jak wida? i tutaj mog? by? emocje i taktyka. Dobrze te?? lata? oczywi??cie w szykach. Wtedy strzelcy we wzajemnych samolotach naprawd? bardzo ??adnie si? os??aniaj? i zapora ogniowa dla my??liwca mo??e sta? si? nie do przebicia.

  
Podstawowy bombowiec RAF - Vickers Wellington, tutaj w wersji Mk.III.

Samoloty bombowe w WT mo??emy podzieli? na ci???kie my??liwce b?d?? szturmowce, lekkie bombowce oraz faktycznie te ci???kie. O ile te pierwsze w wi?kszo??ci te?? posiadaj? kabiny, to typowe bombowce niestety nie. Jeszcze nie, bowiem autorzy gry zapowiadaj?, ??e takowe wprowadz? z czasem (trzymamy za s??owo!). Na t? chwil? mamy zatem cyfrowe podpowiedzi w postaci pr?dko??ci lotu, kursu, otwarcia mocy przepustnic, wysoko??ci i uzbrojenia. W centrum obrazu za to mamy HUD na kszta??t sztucznego horyzontu. Wida? tutaj wznoszenie i opadanie w stopniach, kurs i lini? horyzontu. Na pierwszy rzut oka Star Wars. Oj tak. Ale jak si? troch? polata, chocia?? psuje oczywi??cie to do??? mocno klimat, mo??na wyci?gn?? wniosek, ??e obraz taki jest wielce przydatny i rekompensuje nam jednocze??nie widok pilot??w oraz nawigatora.

Wygl?d HUD oraz napisy dotycz?ce celu misji, kt??re wy??wietlaj? si? na poczatku rozgrywki ju?? w wersji polskiej od patcha 1.27.

Na HUD mamy najbardziej podstawowe informacje do lotu. Wida? tak??e obszar wok???? maszyny i przed nami. Dodam jednak tu od razu ?ale?. Lataj?c na bombowcach mamy przecie?? zawsze kilku cz??onk??w za??ogi. W grze za to ?? jeste??my sami na pok??adzie (nie da rady tutaj w WT zapakowa? naszych koleg??w do jednego samolotu, co ma cz?sto zastosowanie w innych symulatorach). Jako?? to zatem trzeba zasymulowa?, by??my jednocze??nie odbierali jak najwi?cej komunikat??w w symulacji. Nie mamy tutaj co liczy?, na to, ??e nawigator powie ?5 stopni w prawo i tak trzymaj?. Musimy sami to oceni?. Nie jestem mo??e zwolennikiem tego, ??eby samoloty bombowe w WT nie mia??y kabin, ale z dwojga z??ego ?? je??li mia??yby by? tylko kabiny kokpitu pilot??w to obecne rozwi?zanie jest lepsze. Oczywi??cie o ile, maj? by? tylko kabiny pilot??w. Jako?? przecie?? musimy si? naprowadzi? na cel.

  
Inne przyk??ady HUD przy r????nych efektach pogodowych. Na drugim screenie - hmmm, to w tak? pogod? tak w og??le si? lata VFR ;P?

Zatem, tak napraw? je??li Gaijin zdecyduje si? zgodnie z obietnicami doda? kabiny w bombowcach, to trzeba mie? nadziej?, ??e zrobi? od razu kabin? bombardiera/obserwatora/nawigatora. Bez tego nie ma to sensu kompletnie. Na t? chwil? nie ma kabin ?? wi?c nie ma i problemu, chocia?? klimat latania to akurat psuje do??? mocno. Pozostaje nam czeka? na obietnice ze strony producenta i mie? zatem nadziej?, ??e nie b?dzie to tylko sama kabina pilot??w, a jeszcze widok z przedniej strefy bombowca.

I tutaj mamy mo??liwo??? "podrasowania" sobie malowa??.

Skupmy si? jednak na samym lataniu na bombowcach. Misje w tym przypadku zaczynamy najcz???ciej w powietrzu. Po wyl?dowaniu na lotnisku w czasie trwania misji zaczniemy na ziemi, chyba ??e akurat zmienimy uzbrojenie podwieszane pod naszego bombowca. Nie ma widok??w zewn?trznych, jedynie ten bez kabiny i ew. strzelca (zmiana nast?puje np. poprzez wci??ni?cie ?v? lub klawisze z grupy F). Realistyka uruchamiania silnik??w itp. jest taka sama jak w przypadku my??liwc??w. Wystarczy znane i??kowe ?i?. Wznosimy si? do??? powolnie, zreszt? i nasz lot nie b?dzie wygl?da?? jak szybki bieg sprintera. Raczej mo??emy zaopatrzy? si? w prowiant obok naszego komputera, bo to mo??e by? d??uga wycieczka, zw??aszcza, je??li chcemy atakowa? z pu??apu. W tym tek??cie zreszt? g????wnie chc? si? skupi? na samych wi?kszych bombowcach. Samoloty szturmowe i lekkie bombowce mo??e zostawimy na jaki?? kolejny tekst. w przysz??o??ci.

  
Ju-87 i Me.410 zostawmy sobie mo??e na inn? recenzj?, poniewa?? to klasa samolot??w szturmowych. Za to akurat tutaj mamy kabiny i wykonane wn?trza przez Gaijin.

Pr?dko??? lotu b?dziemy mieli najcz???ciej mi?dzy 200-350 km/h (oczywi??cie zale??y to tak??e od wariantu). Obs??uga klap jest bardzo podobna ?? combat, start i l?dowanie. Musimy tak??e uwa??a? by nie przegrza? silnika, bo jest to tak samo gro??ne jak w przypadku my??liwc??w. To co mi si? podoba to rozr????nienie modelu lotu w bombowcach w zale??no??ci czy niesiemy ??adunek czy te?? nie. W tym pierwszym przypadku nasz bomber jest mocno oci???a??y, ma d??u??sz? drog? rozbiegu, wolniej si? wznosi i wolniej leci. Szybciej tak??e b?dzie traci?? wysoko???, a tak??e gorzej manewruje. Po zrzuceniu ??adunku startuje ku g??rze. W FM??ie wyra??nie czu?, ??e jeste??my l??ejsi i ??atwiej nam manewrowa?. Samoloty tak??e r????ni? si? oczywi??cie FM, kt??ry tutaj jeszcze jest po cz???ci w opracowywaniu, ale na obecn? chwil? nie jest ??le, o czym ??wiadcz? te przyk??ady. Cz?sto te?? przy l?dowaniu b?dziemy ju?? wcze??niej musieli obni??a? wysoko??? i wytraca? pr?dko??? (nawet mo??e to trwa?), a nawet zatoczy? kr?g nadlotniskowy by uzyska? w??a??ciw? pr?dko??? do l?dowania (150-170 km/h na progu pasa, zale??y te?? od samolotu). Wszystko to jednak trwa i przy lataniu na bombowcach na pewno musimy si? nastawi? na wi?ksz? cierpliwo??? i planowanie manewr??w.

Nasz Hangar w War Thunder. To tu kupimy i obs??u??ymy sw??j bombowiec. Przeszkolimy za??og?, a tak??e dokupimy zmiany w silniku czy te?? wykonamy polerk?, albo zamontujemy nowe uzbrojenie i w?z??y do powiesze??.

Sam lot w g????wnej mierze powinien polega? na wznoszeniu si?. Chyba, ??e akurat wieziemy torpedy do zniszczenia jaki?? okr?t??w. W przypadku bomb czym wy??ej tym lepiej. Oczywi??cie bardziej tutaj chodzi o zwi?kszenie naszej ochrony przed FLAK??iem oraz wrogimi my??liwcami. Przydatne mog? tak??e okaza? si? chmury. W kt??rych warto si? ukrywa? podczas lotu. Przeprowadzi??em w??a??nie tak wiele skutecznych nalot??w, gdzie ca??? tras? pokona??em w chmurach, by zej??? na chwil? nad samym celem, zrzuci? ??adunek, tak aby po chwili zawr??ci? i na nowo ukry? si? w chmurach, a?? do dolotu do bezpiecznej naszej strefy ko??o lotniskowej. Chmury tak??e mog? si? przyda? przy ucieczce przed my??liwcami, chocia?? i bywa, ??e zbyt niski ich pu??ap ogranicza mo??liwo??? nakierowania si? na cel i w??a??ciwego zrzutu bomb. Chmury to jednak przewa??nie nasze wybawienie i ochronna ko??derka.

Nie wiesz gdzie lecie?? Le? do g??ry! Na bombowcu nawet jak wiesz to obowi?zkowa startegia podej??cia nad cel!

Przy dolocie do celu (na mapie "M" mamy oznaczone cele naziemne czerwonymi znakami) nale??y odpowiednio si? nakierowa?. Niestety musimy zrobi? tylko optycznie (mo??na u??ywa? standardowego zoomu na widoku). Misje nie wyja??niaj? dok??adnie jaki jest nasz cel w briefingach oraz czego si? spodziewa? (a gdzie wywiad lotniczy? Bez tego nie startowa??a przecie?? ??adna misja bombowa). Mamy tylko og??lniki typu ?obro???, ?zniszcz?, ?zatop?. Mo??e by? tak, ??e pierwsz? misj? na danej mapie b?dziemy musieli przeznaczy? na ?stracenie? by dopiero oceni? jakie mamy cele naziemne oraz je??li s? w ruch jak si? one posuwaj?. Po zaj?ciu ju?? pozycji do zrzutu w???czamy sobie celownik bombardiera. Celowanie jest uproszczone. Wygl?da to tak, ??e mamy celownik lunetowy z podzia??k?, w kt??rej krzy??uj? si? dwie g????wne linie. To jest miejsce upadku bomb. Nic zatem nie musimy korygowa? je??li chodzi o ustawienia dotycz?ce elementu znoszenia, wysoko??ci czy pr?dko??ci. Robi to za nas automat w ka??dym bombowcu.

  
W??a??nie tak wyglada celownik bombardiera i zrzutu bomb w War Thunder.

Trzyma to wszystko po prostu ?standard? z??o??ono??ci War Thundera. Niestety dla jednych, ?stety? do drugich. W celowniku bombowym mamy tak??e powt??rk? naszego HUD??a. Pozwala to orientowa? si? w tym czy si? wznosimy, opadamy, jaki mamy kierunek lotu oraz gdzie jest horyzont. Jest to bardzo przydatne i wr?cz konieczna opcja przy lataniu bombowcem i celowaniu. Widok w celowniku mo??na przybli??a? i oddala?. Podej??cie oraz samo celowanie jest te?? najbardziej trudnym manewrem przy lataniu w WT. Trudnym, bo niebezpiecznym. Przez chwil? musimy bowiem trzyma? sw??j kurs r??wno by zrzuci? ??adunek celnie i nie mo??emy wykonywa? ??adnych manewr??w. W tym czasie jednak AAA ju?? najcz???ciej nas zauwa??y??o, a wybuchy z FLAK????w wok???? nas nie daj? o sobie zapomnie?. Tym samym ??ci?gamy na siebie uwag? innych. Jest to tak??e niebezpieczny manewr je??li chodzi o wystawienie si? na podej??cie my??liwc??w.

W zak??adce z dan? maszyn? mo??emy tak??e podejrze? szczeg????y danej konstrukcji.

Bywa??o nie raz, ??e musia??em przerwa? podej??cie do cel??w, bo z ty??u zaczyna??a si? ju?? za mn? kanonada od my??liwca, kt??ry chcia?? mnie pos??a? do piachu i uniemo??liwi? zrzut bomb. Mozolne manewry prawo-lewo pozwol? go nam zgubi?, ale stracimy ??cie??k? podej??cia, wi?c zn??w b?dziemy musieli odej??? dalej i podej??? zn??w nad cel i ta sama historia na nowo. Zabierze nam to kolejne kilkana??cie cennych minut i wystawi na kolejny ostrza?? z AAA. Idea??em jest tylko jedno podej??cie, celny zrzut ca??ego ??adunku i ucieczka na nasze lotnisko by zn??w za??adowa? ??adunek bombowy. Je??li chodzi o pu??ap zrzutu ?? czym wy??ej tym lepiej. Na B-17 do zrzut??w dochodzi??o z poziomu 4000-5000 metr??w, na Wellingtonie np. z oko??o 2700m. Zale??y to od samolotu oraz wielko??ci mapy i podstawy chmur no i ile mamy czasu na wznoszenie si?. Og??lnie jednak czym wy??ej tym lepiej. Raz nawet spotka??em kogo?? kto zrzuca?? ??adunek z 8000 metr??w (czyli ju?? realny pu??ap do zrzucania bomb). Pu??ap tutaj stanowi nasz najwa??niejszy kamufla?? i szanse prze??ycia i ka??dy pilot bombowca powinien o tym pami?ta? lec?c na cel.

Najwi?ksze zagro??enie dla nas to na pewno celni i cwani "my??liwcy".

Jedyn? nasz? ochron? (opr??cz nieco odporniejszej konstrukcji samolotu i 2-4 silnikom) s? strzelcy pok??adowi. Wie??yczk? mo??na obs??ugiwa? r?cznie za pomoc? myszki (jest to widok jednak zewn?trzny z k????kiem jako celownik). Nie zawsze jednak jest na to czas, bo przy atakowaniu przez my??liwca naszego bombowca najlepiej r??wnocze??nie strzela? i wykonywa? lekkie uniki. Najgro??niejsza dla nas jest utrata cz???ci p??ata. Wtedy od razu spadniemy. Dziury w zbiorniku paliwa najcz???ciej nie stanowi? problemu (o ile je mamy), bo zbiornik za chwil? sam si? uszczelni (paliwo na 45 min i wi?cej). Trafienia silnika tak??e niekoniecznie musza pos??a? nas do ziemi (o ile mamy pozosta??e silniki sprawne). Przy uszkodzeniach ch??odnic nale??y zredukowa? obroty tak tylko jak si? da. Jednak od odp?dzania wrogich my??liwc??w najlepsz? rol? przyjmuj? strzelcy. Wtedy my mo??emy skupi? si? na obserwacji wrogiego samolotu, a sami mo??emy wykonywa? uniki prowadz?c nasz? ci???ar??wk?.

  
Radziecki sprz?t mo??e zabiera mniej bomb ale to jedne z najszybszych bombowc??w (Pe-2 oraz Tu-2) w grze.

Strzelc??w jako A.I. mo??emy szkoli? w zak??adce danej maszyny i jej za??ogi. Czym bardziej suwaki na prawo tym lepiej. Liczy si? tak??e liczba wyszkolonych strzelc??w. Mo??na tak??e podnie??? rang? ca??ej za??ogi do Expert (za lewki) oraz do Asa (za orze??ki). Mamy tutaj takie cechy jak celno???, skupienie ognia, czy te?? odporno??? na przeci???enia. Trzeba jednak te?? pami?ta?, ??e przy wykonywaniu manewr??w i naszym strzelcom zaczyna si? pota??c??wka na pok??adzie i zaczynaj? sypa? ogniem i sprejowa? wok???? celu coraz rzadziej trafiaj?c. Uspokojenie naszego lotu z kolei spowoduje, ??e ogie?? b?dzie celniejszy.

  
Na pierwszym screenie rozpoczyna si? zrzut (niestety w WT nie ma klawisza do otwarcia komory bombowej :( oraz takowej animacji, wi?c bomby nagle si? "pojawiaj?" tylko) oraz na drugim obrazie klasyka - uszkodzone skrzyd??o w atakujacym nas my??liwcu (a w??a??ciwie jego brak!).

Zn??w zatem dylemat, czy lec?c na bombowcu lepiej kluczy?, je??li nas kto?? atakuje, czy dalej pod???a? r??wnym lotem. Sam przyjmuj? tak? zasad?, ??e je??li my??liwiec zbli??a si? do mnie to zaczynam manewrowa?, ale jak tylko mnie minie to uspokajam lot tak by strzelcy celowali celniej. Czasem udaje si? wr??ci? bombowcem i z 3-4 zestrzelonymi samolotami! Przewa??nie uszkadza si? silnik lub zabija pilota, czasem bywaj? te?? u??amane skrzyd??a u przeciwnika, co akurat z broni ma??okalibrowej (jak? dysponuj? przewa??nie nasi gunnerzy) jest do??? ma??o prawdopodobne w realu. Nasi strzelcy za to mog? zosta? tak samo unieszkodliwieni celn? seri?. S? wtedy wy???czeni z gry, a?? do wyl?dowania i naprawy/wymiany samolotu/za??ogi. Mog? by? te?? przez jaki?? czas nieprzytomni z jakiego?? powodu podczas ostrza??u (rozw??j skilla pomo??e nam tego unika? lub szybciej to wyleczy?). Do l?dowania oczywi??cie klapy i odpowiednia pr?dko??? podej??cia i posadzenia bombowca na trzech punktach. ?adujemy, tankujemy si? i zn??w nad cel! Tak wygl?da ?codzienny? dzie?? z ??ycia pilota bombowca.

  
Modele, chocia?? czasem posiadaj? kanciaste elementy wygladaj? naprawd? tutaj bardzo ??adnie.

Je??li chodzi o zdobywanie punkt??w na bombowcach to mo??ne tego zebra? w sumie sporo. Bywa??y misje gdzie udawa??o si? zebra? i 125.000 Exp i 80.000 Lewk??w. Wymaga to jednak zniszczenia kilkunastu cel??w naziemnych w FRB plus ze 2 my??liwc??w, a tak??e wygrania misji i oczywi??cie przetrwania. S? to maszynki do zarabiania pieni?dzy w WT, jednak i trzeba uwa??a?, by nie sta? si? ??akomym k?skiem dla my??liwc??w, AAA i oczywi??cie by dowie??? ??adunek na miejsce plus wymaga to od nas sporej cierpliwo??ci. Czasem warto nawet pokr???y? kilka razy nad swoim lotniskiem by nabra? pu??apu je??li startujemy z lotniska, Pu??ap to nasze wybawienie. W wi?kszo??ci jednak przypadk??w misje mog? trwa? i do 60 minut je??li wybierzemy taki tryb rozgrywki (FRB) i latanie na bomberach. Je??li za to chodzi o pilot??w my??liwc??w, to najbardziej narzekaj? na B-17. Raz ??e du??o strzelc??w, poza tym autorzy tytu??u wzi?li faktycznie sobie do serca nazw? ?17-tki? i zrobili z niej prawdziw? lataj?c? fortec?. Wszystko jednak to kwestia umiej?tno??ci atakowania bombowc??w. Jak kto?? podchodzi i leci jak po sznurku za bombowcem to co si? dziwi?, ??e zaraz spadnie? Nie raz spotka??em si? z takimi opiniami po trafieniach na samolotach my??liwskich, ale te osoby g????wnie s? sobie same winne. Nie umiesz lata? i atakowa? bombowce ?? to p??a? za to lub licz na farta, ??e AI ciebie nie trafi albo po prostu "olej" bombera i zajmij si? innymi celami. Bombowiec to nie du??a kropa na niebie, kt??r? ka??dy chce i potrafi zestrzeli?. Fajnie te?? jak czasem wok???? bombowca znajduje si? w??asna ochrona w postaci my??liwc??w. Takie loty si? sprawdzaj?, bowiem zaraz jaki?? przeciwnik si? tutaj zjawi by ostrzela? bombowiec. Nie trzeba wi?c zbyt wiele szuka?. Oczywi??cie, bywaj? i sytuacje kiedy lataj?c na bombowcach zamieniamy si? w kul? ognia i zestrzeli nas osoba, kt??ra albo leci samolotem odpowiednio uzbrojonym na bombowce, albo wie w jaki spos??b podej??? do bombowca. Wtedy kaplica. Pozostaje restart i odkucie si? w kolejnej misji. Takie to ??ycie pilota bombowca. Polecam jednak spr??bowa? i tak? zabaw? w War Thunder. Cza na misj?! Pa, pa...


Autor: YoYo