War Thunder

Pobierz grę Forum

O grze

Poradniki

Inne

Tryby gry

Bitwa zr?czno??ciowa - Jest to standardowy tryb walki dla wi?kszo??ci graczy. Zastosowane sterowanie niczym nie odbiega od gier zr?czno??ciowych, na pr????no szuka? odwr??conych osi Y i X. Amunicja jest niesko??czona nale??y tylko poczeka? na "prze??adowanie" b?d?? bardziej realistycznie uda? si? na lotnisko w celu uzupe??nienia amunicji oraz paliwa. Model lotu jest przyjemny dla nowego gracza trudno wpa??? w niekontrolowany korkoci?g, a je??eli ju?? nam si? to uda wyj??cie z niego nie jest wielkim problemem. HUD gracza jest naszpikowany r????nego rodzaju wspomagaczami np. znacznik ostrzeliwania samolotu z wyprzedzeniem, okr?g trafienia bomb oraz wspomaganie steru dzi?ki kt??remu nie musimy na bie???co korygowa? toru lotu. Ponadto mamy mo??liwo??? wyjrzenia z kokpitu i rozgl?dania si? z perspektywy 3 osoby co jest du??ym u??atwienie w wypatrywaniu przeciwnika.


Bitwa realistyczna - jak nazwa wskazuje jest to bitwa w kt??rej ustawienia automatycznie prze???czaj? si? w tryb symulatora. Dr???ek zachowuje si? jak w prawdziwym samolocie, czyli nast?puje zmiana osi Y i X np. ??eby poderwa? samolot musimy poci?gn?? ster w d????. Komputer nie koryguje za nas toru lotu, musimy sami na bie???co korygowa? pozycje samolotu za pomoc? dr???ka i peda????w. Wszelakie pomoce z trybu zr?czno??ciowego znikaj?, mo??e tryb symulatora to za du??o powiedziane ale jednak model lotu jak i sterowanie bardziej przypominaj? prawdziwy samolot. R??wnie?? u??ycie kamery zostaje ograniczone do minimum, nie mamy dost?pu do zewn?trznej kamery mo??emy jedynie obraca? g??ow? w naszej kabinie.


Bitwa historyczna - to po???czenie poprzednich dw??ch tryb??w, sterowanie zosta??o zapo??yczone z trybu zr?czno??ciowego, w moim odczuciu model lotu jest zbli??ony trybowi realistycznemu. Najwa??niejsz? r????nic? jest to ??e waliki odbywaj? si? nacja na nacj?, nie tak jak w poprzednich trybach. Wszystkie wspomagacze z trybu zr?czno??ciowego zosta??y usuni?te i podobnie jak w trybie realistycznym, jedyn? opcj? "prze??adowania" broni jest nasze lotnisko.