War Thunder

Pobierz grę Forum

O grze

Poradniki

Inne

Samoloty Brytyjskie

Beaufighter Mk.VIC

W dwuosobowym Beufighterze z serii ci???kich my??liwc??w pewne modyfikacje zosta??y stworzone do patrolowania wybrze??y i eskorty statk??w. Oznaczenie tych wariant??w ko??czy??o si? liter? C, aby wskaza?, ??e by??y one u??ywane przez Coastal Command.

Rok: 1942
Typ: Ground Attack, Torpedo Bomber
Beaufighter Mk.X

Firma Bristol postanowi??a wykorzysta? posiadaj?c? technologie i podstawowe elementy konstrukcji bombowca torpedowego Beaufort w projektowaniu nowego my??liwca dalekiego zasi?gu, a wi?c projekt Beaufighter powsta?? jako udoskonalona wersja Beuforta.

Rok: 1942
Typ: Ground Attack, Torpedo Bomber
Blenheim Mk.IV

Bristol Blenheim by?? brytyjskim lekkim bombowcem, kt??ry mia?? szerokie zastosowanie od pierwszych dni walk II Wojny ?wiatowej. Nowsze wersje ci???kiego my??liwca okaza??y si? owocne.

Rok: 1937
Typ: Bomber


Gladiator Mk.II

Gloster Gladiator by?? ostatnim a zarazem najlepszym dwup??atowym my??liwcem w Brytyjskich si??ach powietrznych. Projekt dwup??atowca zosta?? uznany jako przestarza??y ju?? w czasie produkcji Gladiatora, ale by??o jasne, ??e Wielka Brytania mo??e nie mie? czasu na masow? produkcje jednop??atowc??w.

Rok: 1937
Typ: Fighter
Hurricane Mk.I

Hawker Hurricane by?? najpopularniejszym brytyjskim samolotem II Wojny ?wiatowej. Hurricane by?? wynikiem d???e?? sp????ki Hawker do stworzenia jednop??atowego my??liwca opartego na technologi najlepszych dwup??atowc??w jak ''Furry''. Kad??ub wymaga?? minimalnej zmiany w instalacji zamkni?tego kokpitu.

Rok: 1937
Typ: Fighter
Hurricane Mk.IIB

Hawker Hurricane w czasie II wojny ??wiatowej by?? jednoosobowym Brytyjskim my??liwcem zaprojektowanym przez Hawker Aircraft Ltd w 1934 roku. ??cznie 14.000 Hurricane zosta??o wyprodukowanych w czasie wojny. Niekt??re samoloty lata??y na misje przechwytuj?ce, osi?gaj?c bardzo dobre wyniki.

Rok: 1940
Typ: Fighter
Boston Mk.I

Dwusilnikowy ??redni bombowiec/ci???ki samolot powietrze-ziemia(druga wersja na zam??wienie Francuz??w)

Rok: 1939
Typ: BomberDewoitine D.520

Jednoosobowy, w ca??o??ci metalowy my??liwiec z chowanym podwoziem i ko??em na ogonie. Pierwszy raz w powietrzu w roku 1938.

Rok: 1940
Typ: Fighter

Havoc Mk.I

Dwusilnikowy samolot przeznaczony do atakowania cel??w naziemnych, stworzony w celu zatarcia granicy pomi?dzy my??liwcami a bombowcami.

Rok: 1941
Typ: Ground Attack

Hellcat F Mk.I

Prototyp tego samolotu w lipcu 1942 natomiast produkcja seryjna rozpocz?ta zosta??a ju?? w pa??dzierniku tego samego roku. Jeden z najlepszych Brytyjskich my??liwc??w wyposa??ony w o??miu cylindrowy silnik ch??odzony powietrzem, sze??? karabin??w maszynowych oraz z miejscem na podwieszenie do 3 bomb o ???cznej 500kg.

Rok: 1942
Typ: Fighter
Lancaster Mk.III

Ci???ki czterosilnikowy w ca??o??ci metalowy brytyjski bombowiec. Pierwszy prototyp pokazano 9 lutego 1941 natomiast produkcje masow? rozpocz?to w pa??dzierniku tego samego roku.

Rok: 1942
Typ: Heavy Bomber


Mosquito FB Mk.VI

Dwusilnikowy my??liwiec-bombowiec drewnianej konstrukcji. Oryginalnie mia?? pe??ni? funkcje samolotu wielozadaniowego jako zwiadowca/bombowiec. Dzi?ki swojej du??ej szybko??ci nadawa?? si? do tego wprost idealnie.

Rok: 1943
Typ: Ground Attack, Bomber, Heavy Fighter
Spitfire Mk.I

W pe??ni metalowej konstrukcji jednosilnikowy my??liwiec brytyjski. Sw??j pierwszy lot odby?? w marcu 1938 a masowa produkcja rozpocz???a si? ju?? w maju. Jeden z najlepszych samolot??w drugiej wojny ??wiatowej.

Rok: 1940
Typ: Fighter


Spitfire Mk.II

Druga wersja brytyjskiego Spitfire wzmocnionego o nowe lepsze uzbrojenie oraz silnik, kt??ry w du??ej mierze przyczyni?? si? do zwi?kszenia szybko??ci ju?? i tak niedo??cignionego my??liwca.

Rok: 1940
Typ: Fighter


Spitfire Mk.IX

Wyposa??ony w jeszcze lepszy silnik ni?? sw??j poprzednik opracowany aby nad???y? za szybko rozwijaj?cym si? lotnictwem niemieckim.

Rok: 1942
Typ: Fighter


Swordfish Mk.I

Jednosilnikowy bombowiec torpedowy, konstrukcji mieszanej. Pierwszy raz wzbi?? si? w powietrze w kwietniu 1936 roku. Samolot pomimo wysokiej celno??ci by?? bardzo powolny jak na standardy drugo wojenne dlatego szybko zosta?? zast?piony nowszym modelem.

Rok: 1936
Typ: Torpedo Bomber
Tempest Mk.V

Samolot o projektowany na maszyn? o wyj?tkowo du??ej pr?dko??ci, my??liwiec posiadaj?cy mo??liwo??? podwieszenia bomb. Jak si? p????niej okaza??o z powodu do??? ci???kiego silnika i nienajlepszej wytrzyma??o??ci samej struktury aeroplanu, nie m??g?? rozwin?? oczekiwanej pr?dko??ci.

Rok: 1944
Typ: Fighter
Typhoon Mk.IA

Jeszcze przed pojawieniem si? na scenie teatru wojny Hurricane, seryjnie produkowano w??a??nie te maszyny. Zaprojektowane jako nowa generacja samolot??w by??y niezwykle szybkie i zwrotne.

Rok: 1940
Typ: Fighter