War Thunder

Pobierz gr─Ö Forum

O grze

Poradniki

Inne

Cykl As Miesi─?caWar Thunder "As miesi─?ca" jest to cykl event??w, w kt??rym przedstawimy Pa??stwu niekt??rych z najbardziej znanych pilot??w II wojny. Seria jest prowadzona przez naszego konsultanta historycznego Marka Barbera i wspierany przez zesp???? War Thunder. Co miesi─?c mo??na przeczyta─? artyku?? o s??ynnym pilocie i dosta─? specjaln─? zawarto??─?, w tym historyczne sk??rki dla samolot??w w grze zwi─?zane z tym pilotem, wi─?c mo??na walczy─? z dok??adn─? kopi─? legendarnego samolotu.W marcu obchodzili??my 100. rocznic─? radzieckiego pilota my??liwca Alexandra Pokryshkina pierwszego Asa miesi─?ca.

Zwi─?zek Radziecki do??─?czy?? do II wojny ??wiatowej z baga??em do??wiadcze?? zdobytym podczas nieoficjalnego zaanga??owania si─? hiszpa??sk─? wojn─? domow─?. WS-KA(Si??y powietrzne Armi Czerwonej) Wszed?? do konfliktu posiadaj─?c przestarza??e taktyki i samoloty, kt??re nie by??y wstanie nad─???y─? za przeciwnikiem. W totalitarnym re??imie Stalinowskiej Rosji, post─?powanie wbrew procedur─?, b─?d?? wykazywanie b??─?d??w dow??dztwu by??o cz─?sto karane. Jeden z pilot??w by?? na tyle odwa??ny by zrewolucjonizowa─? rosyjskie si??y powietrzne Alexander Pokryshkin.

Urodzony w Nowosybirsku 6 marca 1913 Pokryshkin dorasta?? w biednych obszarach klasy robotniczej. Posiadaj─?c zdolno??ci i determinacj─?, kt??re odznacza??y go od jego r??wie??nik??w, Poryshkin sumiennie podchodzi?? do swojej szko??y i uczelni technicznej, kt??r─? rozpocz─??? w 1930 roku. Mimo to ogl─?daj─?c pokazy lotnicze w wieku 12 lat wiedzia?? ju?? dawno co chce tak naprawd─? robi─?. Po uko??czeniu szko??y zg??osi?? si─? na ochotnika do wojska jako pilot. Kr??tko po do??─?czeniu dowiedzia?? si─?, ??e nie b─?dzie pilotem a mechanikiem lotnictwa, ta wiadomo??─? by??a dla niego katastrofalna. Pokryshkin zdecydowa?? ??e nie zrezygnuje i ca??kowicie po??wi─?ci?? si─? swojej nowej roli, szybko zostaj─?c starszym mechanikiem dywizji strzelc??w. Po raz kolejny aplikowa?? na do??─?czenie do za??ogi, po uzyskaniu szkolenia cywilnego, w ko??cu m??g?? podj─?─? trening jako pilot my??liwca.
Pocz─?tkowo lata?? na MiG-3s, jego pierwsza walka powietrzna zako??czy??a si─? katastrof─?, po tym jak jego jednostka zaatakowa??a formacje Rosyjskich Bombowc??w. Mimo to jego umiej─?tno??ci zosta??y szybko zweryfikowane po tym jak w 1941 roku zestrzeli?? sw??j pierwszy samolot ME-109. Mimo, ??e jego umiej─?tno??ci jako pilota by??y nie do zakwestionowania dow??dztwo niech─?tnie uznawa??a jego sukcesy jako, ??e bardzo otwarcie m??wi?? o tym co nie podoba mu si─? w Radzieckiej doktrynie. Po tym jak jego jednostka zosta??a przekwalifikowana na Bell P-39 Aircobra jego dow??dca by?? na niego w??ciek??y na podej??cie Pokryshkina, ??e zagrozi?? mu s─?dem wojennym. Sprawa na szcz─???cie ucich??a i Poryshkin szybko wr??ci?? do swoich obowi─?zk??w.
Jako jeden z najlepszych as??w lotnictwa w Rosji Radzieckiej, Poryshkin sta?? si─? cennym narz─?dziem propagandy. Pomimo usilnych stara?? w unikaniu awansu, zosta?? wycofany z kokpitu i przeniesiony do dow??dztwa i awansowany do stopnia pu??kownika. Przyznano mu r??wnie?? 2 odznaczenia Bohatera Zwi─?zku Radzieckiego. Uda??o mu si─? jeszcze nie raz wylecie─? na misje o mniej wa??nym priorytecie a na koniec wojny jego liczba zestrzele?? wynosi??a 59. Pozosta?? w radzieckim lotnictwie po wojnie i mimo wypadni─?cia z ??ask Stalina, w ko??cu osi─?gn─??? rang─? majora. Poryshkin zmar?? w listopadzie 1985 w wieku 72 lat swoje zycie dedykuj─?c Rosyjskiemu lotnictwu.
As miesi─?ca: Edward F Rector


Obawiaj─?c si─? agresywnej polityki rz─?du Japo??skiego, rz─?d Stan??w Zjednoczonych ch─?tnie udziela?? pomocy Chin─?. Kiedy Japo??czycy w 1937 zaatakowali Pekin Specialna jednostka powietrzna zosta??a upowa??niona przez prezydenta Roosvelta do powo??ania formacji sk??adaj─?cej si─? z ochotnik??w US Navy, armii a nawet korpusu Marines. Ci piloci utworzyli AVG (Amerykansk─? Grup─? Ochotnicz─?) i zostali wys??ani latem 1941 roku do Birmy aby tam zmierzy─? si─? z Japo??skim Wojskiem. Edward F Rector by?? jednym z tych pilot??w.

Urodzony w P????nocnej Karolinie 28 wrze??nia 1916 roku w swoim ??yciu zawsze poszukiwa?? przygody. Zapalony fan opowie??ci Rudyarda Kiplinga, od najm??odszych lat s??ucha?? swojego starszego brata, kt??ry opowiada?? mu jak wspania??e s─? aeroplany do??─?czy?? do US Navy jako pilot zaraz po sko??czeniu szko??y w 1938. Szybko i bez problem??w uko??czy?? szkolenie w Anacostii i Penasacoli, ??eby do??aczy─? do USS Rangers i tym samym zosta─? cz??onkiem za??ogi bombowc??w nurkuj─?cych SBU2. Kiedy do niego zadzwoniono bez chwili wahania zgodzi?? si─? lata─? w Chinach i pom??c broni─? go przed Japoni─?, Rector by?? jednym z pierwszych kt??rzy si─? zapisali. Z ironi─? stwierdza?? p????niej ??e pensja to, to co sk??oni??o go do zapisu, 600 dollar??w miesi─?cznie +500 za ka??dy zestrzelony samolot. Po dotarciu na miejsce, Rector i jego towarzysze rozpocz─?li przerabianie swoich P-40 a tak??e taktyki jak─? dot─?d stosowali aby m??c walczy─? z bardziej zwinnymi samolotami Japo??czyk??w. AVG po raz pierwszy wszed?? do dzia??ania w Grudniu po Japonskim ataku na Pearl Harbor i przyst─?pieniu Ameryki do wojny. Chennault dow??dca AVG nauczy?? swoich pilot??w pracy w zespo??ach i atak??w z wi─?kszej wysoko??ci, dzi─?ki czemu Ameryka??skie samoloty nie musia??y by─? r??wnie zwinne jak japo??skie.

W dniu 20 Grudnia Rector zestrzeli?? sw??j pierwszy cel w walce, w kt??rej 14 Ameryka??skich P-40 powstrzyma??o 10 japo??skich bombowc??w. Niestety mimo usilnych stara?? AVG, japo??czycy wci─??? wygrywali. Na ziemi AVG zmagali si─? z czerwonk─? i malari─? natomiast w powietrzu z przewa??aj─?cymi si??ami Japo??skimi. AVG zestrzeli??o 297 wrogich samolot??w trac─?c przy tym 12 swoich pilot??w. W 1942 AVG zosta??o rozwi─?zane, a wielu z po??r??d pilot??w wr??ci??o do Stan??w b─?d?? zmieni??o miejsce walki. Jednostka przesz??a do legendy i by??a gloryfikowana, zosta?? nakr─?cony r??wnie?? film o AVG pod tytu??em "Lataj─?ce Tygrysy". Rector zdoby?? 7.5 zestrzele?? i przyj─??? rang─? Majora pozostaj─?c w Chinach jako oficer 76 szwadronu. Kiedy opu??ci?? Chiny, Rector wzi─??? udzia?? wtestowaniu takich samolot??w jak P-51 mustang. W roku 1945 wr??ci?? do Chin dowodz─?c 23 grup─? my??liwc??w i zdobywaj─?c ostatnie w swojej karierze zestrzelenia zwi─?kszaj─?c sw??j wynik do 10.5. Po d??ugiej dramatycznej ale przede wszystkim udanej karierze Rector w 1962 przeszed?? na emerytur─? w stopniu pu??kownika. Dalej pracowa?? jako konsultant w Indiach, Europie i P????nocnej Afryce. Zmar?? w roku 2001 maj─?c 81 lat, w artykule o AVG opisano go jako cich─?, ci─???ko pracuj─?cego pilota, kt??ry by?? lubiany przez wszystkich.