War Thunder

Pobierz grę Forum

O grze

Poradniki

Inne

Cykl As Miesi?caWar Thunder "As miesi?ca" jest to cykl event??w, w kt??rym przedstawimy Pa??stwu niekt??rych z najbardziej znanych pilot??w II wojny. Seria jest prowadzona przez naszego konsultanta historycznego Marka Barbera i wspierany przez zesp???? War Thunder. Co miesi?c mo??na przeczyta? artyku?? o s??ynnym pilocie i dosta? specjaln? zawarto???, w tym historyczne sk??rki dla samolot??w w grze zwi?zane z tym pilotem, wi?c mo??na walczy? z dok??adn? kopi? legendarnego samolotu.W marcu obchodzili??my 100. rocznic? radzieckiego pilota my??liwca Alexandra Pokryshkina pierwszego Asa miesi?ca.

Zwi?zek Radziecki do???czy?? do II wojny ??wiatowej z baga??em do??wiadcze?? zdobytym podczas nieoficjalnego zaanga??owania si? hiszpa??sk? wojn? domow?. WS-KA(Si??y powietrzne Armi Czerwonej) Wszed?? do konfliktu posiadaj?c przestarza??e taktyki i samoloty, kt??re nie by??y wstanie nad???y? za przeciwnikiem. W totalitarnym re??imie Stalinowskiej Rosji, post?powanie wbrew procedur?, b?d?? wykazywanie b???d??w dow??dztwu by??o cz?sto karane. Jeden z pilot??w by?? na tyle odwa??ny by zrewolucjonizowa? rosyjskie si??y powietrzne Alexander Pokryshkin.

Urodzony w Nowosybirsku 6 marca 1913 Pokryshkin dorasta?? w biednych obszarach klasy robotniczej. Posiadaj?c zdolno??ci i determinacj?, kt??re odznacza??y go od jego r??wie??nik??w, Poryshkin sumiennie podchodzi?? do swojej szko??y i uczelni technicznej, kt??r? rozpocz??? w 1930 roku. Mimo to ogl?daj?c pokazy lotnicze w wieku 12 lat wiedzia?? ju?? dawno co chce tak naprawd? robi?. Po uko??czeniu szko??y zg??osi?? si? na ochotnika do wojska jako pilot. Kr??tko po do???czeniu dowiedzia?? si?, ??e nie b?dzie pilotem a mechanikiem lotnictwa, ta wiadomo??? by??a dla niego katastrofalna. Pokryshkin zdecydowa?? ??e nie zrezygnuje i ca??kowicie po??wi?ci?? si? swojej nowej roli, szybko zostaj?c starszym mechanikiem dywizji strzelc??w. Po raz kolejny aplikowa?? na do???czenie do za??ogi, po uzyskaniu szkolenia cywilnego, w ko??cu m??g?? podj?? trening jako pilot my??liwca.
Pocz?tkowo lata?? na MiG-3s, jego pierwsza walka powietrzna zako??czy??a si? katastrof?, po tym jak jego jednostka zaatakowa??a formacje Rosyjskich Bombowc??w. Mimo to jego umiej?tno??ci zosta??y szybko zweryfikowane po tym jak w 1941 roku zestrzeli?? sw??j pierwszy samolot ME-109. Mimo, ??e jego umiej?tno??ci jako pilota by??y nie do zakwestionowania dow??dztwo niech?tnie uznawa??a jego sukcesy jako, ??e bardzo otwarcie m??wi?? o tym co nie podoba mu si? w Radzieckiej doktrynie. Po tym jak jego jednostka zosta??a przekwalifikowana na Bell P-39 Aircobra jego dow??dca by?? na niego w??ciek??y na podej??cie Pokryshkina, ??e zagrozi?? mu s?dem wojennym. Sprawa na szcz???cie ucich??a i Poryshkin szybko wr??ci?? do swoich obowi?zk??w.
Jako jeden z najlepszych as??w lotnictwa w Rosji Radzieckiej, Poryshkin sta?? si? cennym narz?dziem propagandy. Pomimo usilnych stara?? w unikaniu awansu, zosta?? wycofany z kokpitu i przeniesiony do dow??dztwa i awansowany do stopnia pu??kownika. Przyznano mu r??wnie?? 2 odznaczenia Bohatera Zwi?zku Radzieckiego. Uda??o mu si? jeszcze nie raz wylecie? na misje o mniej wa??nym priorytecie a na koniec wojny jego liczba zestrzele?? wynosi??a 59. Pozosta?? w radzieckim lotnictwie po wojnie i mimo wypadni?cia z ??ask Stalina, w ko??cu osi?gn??? rang? majora. Poryshkin zmar?? w listopadzie 1985 w wieku 72 lat swoje zycie dedykuj?c Rosyjskiemu lotnictwu.
As miesi?ca: Edward F Rector


Obawiaj?c si? agresywnej polityki rz?du Japo??skiego, rz?d Stan??w Zjednoczonych ch?tnie udziela?? pomocy Chin?. Kiedy Japo??czycy w 1937 zaatakowali Pekin Specialna jednostka powietrzna zosta??a upowa??niona przez prezydenta Roosvelta do powo??ania formacji sk??adaj?cej si? z ochotnik??w US Navy, armii a nawet korpusu Marines. Ci piloci utworzyli AVG (Amerykansk? Grup? Ochotnicz?) i zostali wys??ani latem 1941 roku do Birmy aby tam zmierzy? si? z Japo??skim Wojskiem. Edward F Rector by?? jednym z tych pilot??w.

Urodzony w P????nocnej Karolinie 28 wrze??nia 1916 roku w swoim ??yciu zawsze poszukiwa?? przygody. Zapalony fan opowie??ci Rudyarda Kiplinga, od najm??odszych lat s??ucha?? swojego starszego brata, kt??ry opowiada?? mu jak wspania??e s? aeroplany do???czy?? do US Navy jako pilot zaraz po sko??czeniu szko??y w 1938. Szybko i bez problem??w uko??czy?? szkolenie w Anacostii i Penasacoli, ??eby do??aczy? do USS Rangers i tym samym zosta? cz??onkiem za??ogi bombowc??w nurkuj?cych SBU2. Kiedy do niego zadzwoniono bez chwili wahania zgodzi?? si? lata? w Chinach i pom??c broni? go przed Japoni?, Rector by?? jednym z pierwszych kt??rzy si? zapisali. Z ironi? stwierdza?? p????niej ??e pensja to, to co sk??oni??o go do zapisu, 600 dollar??w miesi?cznie +500 za ka??dy zestrzelony samolot. Po dotarciu na miejsce, Rector i jego towarzysze rozpocz?li przerabianie swoich P-40 a tak??e taktyki jak? dot?d stosowali aby m??c walczy? z bardziej zwinnymi samolotami Japo??czyk??w. AVG po raz pierwszy wszed?? do dzia??ania w Grudniu po Japonskim ataku na Pearl Harbor i przyst?pieniu Ameryki do wojny. Chennault dow??dca AVG nauczy?? swoich pilot??w pracy w zespo??ach i atak??w z wi?kszej wysoko??ci, dzi?ki czemu Ameryka??skie samoloty nie musia??y by? r??wnie zwinne jak japo??skie.

W dniu 20 Grudnia Rector zestrzeli?? sw??j pierwszy cel w walce, w kt??rej 14 Ameryka??skich P-40 powstrzyma??o 10 japo??skich bombowc??w. Niestety mimo usilnych stara?? AVG, japo??czycy wci??? wygrywali. Na ziemi AVG zmagali si? z czerwonk? i malari? natomiast w powietrzu z przewa??aj?cymi si??ami Japo??skimi. AVG zestrzeli??o 297 wrogich samolot??w trac?c przy tym 12 swoich pilot??w. W 1942 AVG zosta??o rozwi?zane, a wielu z po??r??d pilot??w wr??ci??o do Stan??w b?d?? zmieni??o miejsce walki. Jednostka przesz??a do legendy i by??a gloryfikowana, zosta?? nakr?cony r??wnie?? film o AVG pod tytu??em "Lataj?ce Tygrysy". Rector zdoby?? 7.5 zestrzele?? i przyj??? rang? Majora pozostaj?c w Chinach jako oficer 76 szwadronu. Kiedy opu??ci?? Chiny, Rector wzi??? udzia?? wtestowaniu takich samolot??w jak P-51 mustang. W roku 1945 wr??ci?? do Chin dowodz?c 23 grup? my??liwc??w i zdobywaj?c ostatnie w swojej karierze zestrzelenia zwi?kszaj?c sw??j wynik do 10.5. Po d??ugiej dramatycznej ale przede wszystkim udanej karierze Rector w 1962 przeszed?? na emerytur? w stopniu pu??kownika. Dalej pracowa?? jako konsultant w Indiach, Europie i P????nocnej Afryce. Zmar?? w roku 2001 maj?c 81 lat, w artykule o AVG opisano go jako cich?, ci???ko pracuj?cego pilota, kt??ry by?? lubiany przez wszystkich.