War Thunder

Pobierz grę Forum

O grze

Poradniki

Inne

Wywiady z Pilotami

Poni??e znajdziecie wywiady z prawdziwymi pilotami kt??rzy jednocze??nie s? graczami War Thunder. Wywiady zosta??y przygotowane przez producenta gry.

HawkDriver9 jest Ameryka??skim wojskowym pilotem testowym
Zakzak : Przedstaw si? prosz?
HawkDriver9: Witam wszystkich, pozwole zacz?? od tego, ??e jest to dla mnie ogromny zaszczyt mog?c swoje s??owa kierowa? do ca??ej spo??eczno??ci WoP i mog?c by? jednocze??nie jej cz??onkiem. Mam na imi? Matthew Smith; Mam 44 lata i jestem wojskowym pilotem testowym oraz pilotem linii cywilnych. mieszkam w Texasie w Stanach zjednoczonych Ameryki. Wielu z was zestrzeli??o mnie wi?cej ni?? raz w World of planes i zapewne zna mnie lepiej pod nickiem
HawkDriver9.


Zakzak: Powiedz nam o swoich do??wiadczeniach z lataniem, gdzie odby??e?? szkolenie na pilota? gdzie s??u??y??e???
HawkDriver9: Smyka??k? do latania za??apa??em ju?? jako m??ody ch??opak, m??j wujek mia?? prywatn? licencj? lotnicz? i m??wi?? mi o lataniu tak du??o jak tylko m??g??. Od m??odego wieku, wiedzia??em, ??e to jest to co chc? robi? i robi??em wszystko ??eby to marzenie si? spe??ni??o. Wiedzia??em, ??e sam nie b?d? w stanie zap??aci? za szkolenie, wi?c pomy??la??em, ??e armia mo??e to zrobi? za mnie. Zosta??em Oficerem Armii USA ko??cz?c szko??? oficersk? po czym aplikowa??em na trening lotniczy. Szcz???liwie zosta??em wy??oniony spo??r??d kandydat??w, od tamtego dnia min???o ju?? ponad 20 lat.
S??u??y??em w Bo??ni i Hercegowinie jak i innych konfliktach, kt??re mia??y miejsce w ci?gu ostatnich 10 lat. Wci?gu tych wszystkich lat lata??em UH-60 Blackhawk, OH-58 i UH-1 Huey, b?d?c szczerynajbardziej polubi??em w??a??nie UH-1.W ci?gu tych wszystkich misji ci???ko jest wytrzyma? oddzielonym od rodziny i przyjaci???? jak r??wnie?? ogl?da? jak wiele os??b nie ma tych samych podstawowych ludzkich praw jak my. Mog? szczerze powiedzie? po ponad 20 latach w wojskowym lotnictwie nie by??o okresu, w kt??rym nie my??la??bym jak? wspania??? mam prace. Bycie pilotem naprawczym zdecydowanie ma swoje momenty, konieczno??? lotu wadliwym samolotem, tylko po to ??eby uszkodzi? go jeszcze bardziej ??eby m??c go p????niej poprawnie zreperowa? nie jest ??atwe. Sprawdzanie samolotu ju?? po naprawie i modyfikacjach te?? jest ciekawym zaj?ciem zw??aszcza kiedy trzeba przetestowa? czy znowu jest bezpieczny i zdolny do lotu. Twoja reputacja w takich momentach jest wystawiona na pr??b? a jeszcze wa??niejsze jest ??ycie os??b, kt??re p????niej b?d? korzysta? z maszyny.


Zakzak: Powiedz nam jak??? ciekaw? histori? z twojej kariery
HawkDriver9: Ci???kie pytanie zw??aszcza, ??e by??em na wielu misjach bojowych, nawet nie jestem w stanie ich policzy? i na jeszcze wi?kszej liczbie lot??w testowych jednak nie opowiem historii, kt??ra moh??a by rywalizowa? z sentymentalizmem widzianym w telewizji czy filmie. Wi?c postanowi??em, ??e powiem co?? bli??ej domu. Kilka lat temu kiedy w dniu misji ja i drugi pilot odchodz?c z LZ musieli??my zrobi? obr??t w lewo aby z??apa? wiatr i unikn?? wszystkich przeszk??d. Drugi pilot m??ody porucznik lecia?? po raz pierwszy, tego dnia zarz?dza??em lotem. Samolot kontynuowa?? lot w lew? stron? wchodz?c w drugi obr??t. Instruowa??em m??odego pilota co ma robi? ale samolot schodzi?? ze ??cie??ki nie zale??nie od naszych dzia??a?? a si??a od??rodkowa przytwierdzi??a nas do foteli. Ca??e moje do??wiadczenie i intuicja m??wi??a mi, ??e nie da si? ju?? nic zrobi? byli??my w ustawieniu wysokiej mocy pr??buj?c jako?? si? wyrwa? niestety nie by??o takiej opcji. Uderzenie o ziemi mia??o si??? 39 razy wi?ksz? ni?? ziemska grawitacja. Wiem, ??e trudno uzyska? takiego rodzaju si??? jednak osoby, kt??re bada??y nasz lot i samo uderzenie tak wyliczy??y, wi?c nie b?de si? k????ci??. Uderzenie by??o tak silne ??e jeden z dow??dc??w i jeden cz??onek za??ogi zgin?li na miejscu. Ja, drugi pilot i reszta za??ogi prze??yli??my ale nie bez powa??nych ran. Musia??em przej??? kilka powa??nych operacji a ??elaza w ciele mam wi?cej ni?? stary samoch??d. Mimo to nie waha??em si? i kiedy tylko mog??em wr??ci??em za stery. Bez wzgl?du na to co robimy w ??yciu, zawsze istnieje rysyko. Mora?? z tego taki starty s? opcjonalne l?dowania obowi?zkowe.


Zakzak: Czy m??g??by?? mi prosz? powiedzie? jaki jest tw??j ulubiony symulator ?
HawkDriver9: Swoj? przygod? z symulacjami lotniczymi zacz???em bardzo dawno temu z Microsoft Flight Simulator na starym TRS 80 komputerze z roku 1981, co wp??ywa??o na moj? ch?? latania. Patrz?c teraz na World of Planes jestem zaskoczony grafik? zar??wno samolot??w jak i terenu, pra??em udzia?? w testowaniu Fly i Fly 2 i wtedy my??la??em, ??e nie zobacz? niczego lepszego.


Zakzak: Co s?dzisz o World of Planes
HawkDriver9: Uwielbiam czasy w jakich jest osadzony. Istnieje wiele modyfikacji i przer??bek do symulator??w jednak nie oddaj? tak tego klimatu. Uczycie, ??e jest to maszyna pozbawiona ogromnej ilo??ci elektroniki, program??w jak autopilot czy inteligentnej broni pozwala naprawd? wykaza? si? swoimi umiej?tno??ciami. Gaijin idealnie przedstawi?? to w swojej grze.


Zakzak: Kilka s????w o twoim udziale w alfa-testach ?
HawkDriver9: Po pierwsze chcia??bym podzi?kowa? Macmedicowi, kt??rego wywiad r??wnie?? opublikowali??cie to on wspomnia?? o mnie programist? dzi?ki czemu mia??em te cudown? okazj? by? cz???ci? alfa test??w i spo??eczno??ci WoP. World of Planes jest poprostu niesamowity cho?by pod tym wzgl?dem, ??e spodziewa??em si? symulatora, kt??ry b?dzie ??atwy do nauki i trenuj?c nad nim od dnia premiery nic mnie nie zaskoczy. By??em jednak pozytywnie zdziwiony, za ka??dym razem kiedy wchodz? do gry, znajduj? si? w nowych sytuacjach musze inaczej reagowa? ucz? si? nowych rzeczy. W dodatku walka jest szybka i naprawd? satysfakcjonuj?ca a mo??liwo??? utraty przytomno??ci skutecznie hamuje niekt??re manewry.Zakzak: Dzi?kuj? za wywiad Matthew! To by??a ogromna przyjemno??? pozna? ci? i powita? w naszej spo??eczno??ci.
HawkDriver9: Jest to m??j pierwszy MMO symulator lot??w i jak na razie jestem pozytywnie zaskakiwany. Poczucie bycia cz???ci? spo??eczno??ci jest wspania??a. Je??eli macie jeszcze jakie?? w?tpliwo??ci to zapomnijcie o nas i do???czajcie do na !
KaZaam jest aktualnie pilotem wojskowych si?? lotniczych Ukrainy.


Zakzak: Przedstaw si? prosz?
KaZaam: Witam wszystkich Na pocz?tek chcia??bym si? przedstawi?. Mam na imi? Dmitry, i jestem pilotem wojskowym w Ukrai??skich si??ach powietrznych.
M??j call sign w wirtualnym niebie to KaZaam


Zakzak: Powiedz nam o swoim do??wiadczeniu z lataniem: gdzie szkoli??e?? si? na pilota ? gdzie s??u??y??e?? ? Jaka jest najtrudniejsza i najlepsza rzecz w twojej pracy ?
KaZaam: Do awiacji przekona??em si? nie przypadkowo. Od ma??ego niemal ca??e dzieci??stwo sp?dza??em w zamkni?tych garnizonach wojskowych i na lotniskach, poniewa?? m??j ojciec by?? wojskowym pilotem pierwszej klasy. Lata?? na takich samolotach jak Su-15s i MiG31s, przeszed?? na emerytur? po rozpadzie zwi?zku radzieckiego. Dlatego te?? uwa??am, ??e od zawsze mia??em w sobie mi??o??? do latania, dla tego od zawsze wiedzia??em, ??e b?d? robi?? to do czego zosta??em stworzony.

Po uko??czeniu liceum do???czy??em do Akademii Lotniczej Kozhedub w Kharkovie Ukrai??skich si?? zbrojnych. Dni, kt??re najlepiej zapad??y mi w pami?? to te kiedy mieli??my treningi praktyczne, do kt??rych przygotowa??em si? 2 d??ugie lata. Wielu z moich przyjaci???? zosta??a wyrzucona z akademii, g????wnie z powod??w zdrowotnych, braku wiedzy b?d?? s??abego wyszkolenia psychicznego b?d?? fizycznego. W czasie pobytu w akademii lata??em na L-39s ponad 170 godzin. Ju?? po uko??czeniu akademii zosta??em wys??any do brygady szturmowej Su-25s, niestety nie polata??em tam d??ugo, zosta??em przeniesiony do brygady zwiadowczej na Su-24MRs a p????niej bombowiec Su-24M.

Chcia??bym powiedzie? wam o kilku klasach pilot??w, kt??rych mamy w wojsku S? Piloci "bez klasy", piloci trzeciej klasy, drugiej klasy, pierwszej klasy i snajperzy jak r??wnie?? piloci testowi... i tak osoba, kt??ra chce zosta? pilotem porusza si? w g??r? tych rang zdobywaj?c najpierw podstawowe a p????niej zaawansowane umiej?tno??ci. M??j trening zacz??? si? od lot??w na SWC(proste warunki pogodowe) CWC(skomplikowane warunki pogodowe) i w ko??cu MWC(minimalne warunki pogodowe) Trening zawiera?? loty zar??wno w dzie?? jak i w nocy oraz regularne walki powietrzne. Dzi?ki lataniu we wszystkich warunkach i najr????niejszych sytuacjach pilot doprowadza swoje umiej?tno??ci do perfekcji.

Wa??n? cz???ci? treningu jest r??wnie?? latanie na samych przyrz?dach w momencie kiedy lecimy w g?stych chmurach to w??a??nie im musimy wierzy? na 100 %.


Zakzak: Czy mo??esz opowiedzie? jak??? wyj?tkow? histori? zwi?zan? z twoim lataniem ?
KaZaam: Historia, kt??r? opowiem ma szcz???liwe zako??czenie nawet je??eli rozpoczyna si? okropnie.
Wykonywali??my loty treningowe w CWC. Jeden z pilot??w rozpocz??? podej??cie do startu, zapominaj?c przy tym o odpaleniu ogrzewania pomieszczenia pilota i systemu przeciw oblodzeniom, w kt??re wyposa??ony jest ka??dy samolot.

Podchodz?c do l?dowania, pr??bowa?? zmniejszy? pr?dko??? aby wyj?? podwozie. Zwolni?? i podni??s?? nos samolotu, jednak wg instrument??w jego pr?dko??? by??a ci?gle taka sama, lotki zamarz??y.
Pilot zaraportowa?? "Trac? wysoko???, nie mog? kontrolowa? samolotu" rozkaz by?? natychmiastowy "Katapultuj si?", wszyscy kt??rzy s??uchali zamarli czekaj?c na to co si? stanie. Nieca??a minuta min???a po czym pilot zaraportowa?? "samolot pod kontrolom, wysoko??? 50m"
L?dowanie si? uda??o. P????niej powiedzia?? me, ??e si? nie katapultowa?? poniewa?? trz?s?? si? w kokpicie tak bardzo, ??e nie by?? w stanie poci?gn?? d??wigni.


Zakzak: Jakie s? twoje przygody z symulacjami lotniczymi ?
KaZaam: Dla ka??dego kto uwielbia latanie symulacje to norma. Pierwsz? symulacj? w jak? zagra??em by?? I??2 w 2003 roku, gra??em w ni? tylko offline. Kolejn? symulacj? by??a seria Lock-on, nad kt??r? sp?dzi??em mas? czasu


Zakzak: Kilka s????w na temat alfa-test??w World of Planes ?
KaZaam: Zna??em jednego z tester??w i to dzi?ki niemu r??wnie?? si? do nich dosta??em. Gra zaskoczy??a mnie od samego pocz?tku swoj? grafik?, by??a pi?kna nawet na moim starym PC. Nawet teraz widze post?py z ka??d? now? wersj? gry i wydaje mi si?, ??e projekt ko??cowy b?dzie bardzo wci?gaj?cy. My??l?, ??e to ju?? wszystko, mi??o by??o was pozna? ! KaZaam

Zakzak: Czy m??g??by?? si? przedstawi? ?
MAC: Cze???, Jestem
MACMEDIC albo
MAC dla wi?kszo??ci os??b tutaj. Moje prawdziwe imi? to ??aden wielki sekret, ale czuje si? bardzo komfortowo z moj? drug? to??samo??ci?, na tyle, ??e nawet przyjaciele, kt??rych tu pozna??em zamiast u??ywa? mojego prawdziwego imienia nazywaj? mnie
MAC. Dla tego my??l? ??e przy tym zostan?. Mam 42 lata. Pochodz? z Austrii, ale ??y??em w r????nych miejscach na ca??ym ??wiecie, obecnie mieszkam w Malcie na pi?knej wyspie Gozo. Posiadam Europejsk?, Ameryka??sk? i Japo??sk? licencje pilota i nigdy nie lata??em dla wojska.


Zakzak: Jak zosta??e?? pilotem? Opowiedz o swoich do??wiadczeniach w lataniu: co jest trudne ? co lubisz najbardziej ?
MAC: Zacz???em lata? kiedy by??em w liceum. A chcia??em to robi? od kiedy pami?tam, i to marzenie stawa??o si? silniejsze wraz z moim dorastaniem. W wieku 17 lat polecia??em po raz pierwszy samolotem, by?? to szybowiec i jak na pocz?tek uczy?? bardzo dobrze podstaw. Nie masz silnika a wy???cznie wysoko??? i musisz podejmowa? dobre decyzje, ??eby wiedzie? jak jej u??y?. Towarzyszy nam to niesamowite uczucie wzniesienia si? razem z ptakami, czasami nawet jastrz?b jako tw??j skrzyd??owy poleci z tob? te kilka metr??w w twojej podniebnej podr????y. Tak samo wznoszenie si? z wieloma szybowcami na raz. Po liceum a p????niej uniwersytecie otworzy??em niewielki biznes, dzi?ki kt??remu przez kilka lat mog??em zarobi? wystarczaj?co pieni?dzy aby spe??ni? swoje marzenie. Poszed??em do Szko??y Bezpiecznego Lotu na Florydzie aby zosta? zawodowym pilotem.

To by?? wspania??y okres, w czasie kt??rego nauczy??em si? lata? wpierw na samolotach jedno a p????niej wielosilnikowych. Cz???ci? programu by??o trening na symulatorze, bardzo przydatne narz?dzie trening??w, zw??aszcza w czasie symulowanej awarii sprz?tu. Zako??czy??em kurs i po roku wr??ci??em do Europy gdzie zda??em dodatkowe egzaminy, aby otrzyma? Europejsk? licencj?. W Austrii dosta??em swoj? pierwsz? prace jako pilot. Lata??em bardzo du??? ilo??ci? samolot??w by??y to szybowce takie jak Bergfalke 2 i Blanik, nast?pnie KA-7 i KA-8. Loty na samolotach silnikowych rozpocz???em od Pipera PA-28 Wojownik i Cessnie 152. Loty na samolotach dwusilnikowych to przede wszystkim Piper Seneca i Cesna 310/ Profesjonalnie zacz???em lata? na CRJ200, lataj?c nim niemal 10 lat, na pocz?tku jako pomocnik p????niej jako kapitan. Po przerzuceniu si? z linni lotniczych na loty biznesowe lata??em na Falconie 900B i Gulfstreamie 500. Wci??? lubi? lata? niewielkimi samolotami zw??aszcza rosyjskimi.

Co do pytania o trudno??? wykonywanej pracy zawsze odpowiadam: "trudno si? tego nauczy?, ale ??atwo wykonywa?" W nauk? latania trzeba w??o??y? naprawd? du??o od siebie, my??le ??e ci?gle nawet po tylu latach ucz? si? nowych rzeczy. Latanie samo w sobie nie jest wcale trudniejsze od jazdy samochodem, jednak wymaga wi?cej dyscypliny. Najwi?kszym wyzwaniem dla wszystkich lataj?cych samolotami jest znalezienie z??otego ??rodka w wierze we w??asne si??y. Nie mo??na by? niepewnym swych umiej?tno??ci z drugiej strony zbyt du??a pewno??? siebie mo??e by? jeszcze gorsza w skutkach. Naprawd? ci???ko jest odpowiedzie? na to pytanie. Jest tyle wspania??ych rzeczy jak wolno??? ruchu, widok ziemi z g??ry, pokonywanie tak wielkich odleg??o??ci w tak kr??tkim czasie i wsp????praca z innymi pilotami jak i ca??? za??og?.


Zakzak: Prosz? opowiedz jak??? ciekaw? histori? z perspektywy pilota
MAC: Prawdopodonie moim ulubionym do??wiadczeniem by??o zar??wno mini?cie za?mienia s??o??ca jak i udane jego obejrzenie. Pierwsze wydarzenie mia??o miejsce dwana??cie lat temu. Mia??em Lot z Wiednia do Menchesteru, za?mienie zapowiedziane by??o w??a??nie na ten dzie?? jednak mia??o min?? Wiede?? od po??udnia. Jakim?? trafem kontrola powietrzna oci?ga??a si? z naszym wylotem przez co trafili??my niemal idealnie na moment, w kt??rym byli??my w stanie to zobaczy?. Niestety kontrola lot??w nie pozwoli??a na podej??cie od po??udnia przez co jedyne co tak naprawd? widzia??em to cie?? za??oni?tego s??o??ca.
Kilka lat p????niej kiedy mieszka??em ju?? w Australii, mia??o si? wydarzy? kolejne za?mienie na po??udniu. Tym razem naprawd? chcia??em je zobaczy?. Razem z przyjacielem wynaj?li??my samolot i polecieli??my przez po??ow? Australii. Kiedy ju?? dotarli??my by??a godzina do pocz?tku za?mienia niebo w wi?kszo??ci zachmurzone, po raz kolejny mia??em opu??ci? za?mienie s??o??ca, jednak szcz???liwie dla nas mieli??my samolot, wzbili??my si? na wysoko??? 8000 st??p. W tym momencie ksi???yc przes??oni?? s??o??ce i zapad??a wyj?tkowa ciemno???, trwa??o to 40 sekund a czu??em jak by to by??a wieczno???.


Zakzak: Powiedz jaki by?? tw??j ulubiony symulator lotu ?
MAC: C???? zanim wszed??em w kontakt z Gajijin nie s??ysza??em za bardzo o symulatorach za wyj?tkiem tych profesjonalnych u??ywanych na szkoleniach. Wszystko si? zmieni??o kiedy zagra??em najpierw w I?? 2 sturmovik a nast?pnie Birds of Prey. Samoloty i wog??le latanie z czas??w drugiej wojny ??wiatowej interesowa??o mnie od d??u??szego czasu. Modele i spos??b latania by?? oddany naprawd? dobrze, czu? by??o majestat lotu nawet lepiej ni?? w profesjonalnych symulatorach. Co prawda nie wszystkie aspekty by??y idealne jednak og??lne odczucie by??o naprawd? niesamowite.


Zakzak: Co s?dzisz o WoP
MAC: Jestem bardzo podekscytowany projektem World of Planes i ciesze si?, ??e wzi???em udzia?? w testach. Gajijinowi uda??o si? odda? to co w lataniu najwa??niejsze, poczucie wolno??ci i majestat lotu. Wierze, ??e wiele os??b zainteresuje si? t? produkcj?, poniewa?? oferuje ??wietne doznania przy jednoczesnej ??atwo??ci sterowania. Oczywi??cie jest te?? co?? dla wielbicieli symul;acji do pot?gi, gdzie latanie dla niedzielnych graczy jest naprawd? trudne. Mam r??wnie?? nadzieje ??e wiele os??b rozpocznie swoj? przygod? z awiacj? od tej gry ale na niej nie sko??czy.


Zakzak: MAC dzi?kuje ci bardzo za wywiad
MAC: Dzi?kuje Gajiin na danie mi mo??liwo??ci podzielenia si? moimi do??wiadczeniami. Pozdrawiam wszystkich wirtualnych pilot??w do zobaczenia w powietrzu !