War Thunder

Pobierz grę Forum

O grze

Poradniki

Inne

Wywiad: War Thunder: World of Planes

- Witam, czy mo??esz przedstawi? si? naszym czytelnikom ? Witam wszystkich. Nazywam si? Pavel Kulikov I jestem G????wnym Projektantem War Thunder. Jest to swego rodzaju bitewne MMO stworzone i wydane przez zesp???? Gaijin Entertainment, maj?cego swoj? siedzib? w Moskwie.

- Jak d??ugo Gaijin pracuj? nad War Thunder ? Pierwsze kroki zosta??y podj?te w 2009 roku kiedy to wydali??my poprzedni? symulacj? osadzon? w czasach drugiej Wojny ?wiatowej: Wings of Prey. W kwietniu 2011 oficjalnie og??osili??my projekt pod tytu??em World of Planes a udost?pnili??my pierwsze screenshoty z wczesnej wersji alfa. Pomys?? si? rozrasta??, wi?cej tworzyli??my a sam silnik ewoluowa?? i pod koniec roku og??osili??my nowy koncept War Thunder przedstawiaj?cy po???czenie lotnictwa, jednostek naziemnych i morskich w jednej grze. War Thunder: World of Planes jest tylko pocz?tkiem. Niemniej jednak pragniemy aby by?? wspania??ym startem dla naszego drugo wojennego uniwersum i bardzo ci???ko nad tym pracujemy.


- Co do statystyk, jak wielu graczy wyrazi??o ch?? udzia??u w beta testach ? Otrzymali??my tysi?ce zg??osze?? od os??b pragn?cych uczestniczy? w zamkni?tej becie. Jako ??e zamkni?ta Beta wystartowa??a w Marcu 2012, stopniowo zwi?kszali??my liczb? tester??w, wysy??amy coraz wi?cej zaprosze?? dla wirtualnych pilot??w z ca??ego ??wiata. Ci, kt??rzy jeszcze nie zostali wybrani, nie za??amujcie si? miejsca starczy dla ka??dego po prostu dajcie nam troch? czasu.

- Jakich tryb??w gry mo??emy si? spodziewa? ? Pierwszym b?dzie szybka rozgrywka. To podstawowy tryb w War Thunder: World of Planes. Przez udzia?? w szybkiej rozgrywce gracze zdobywaj? do??wiadczenie, nowe samoloty a tak??e ulepszaj? umiej?tno??ci za??ogi. Kolejnym przewidzianym trybem jest ten nazwany przez nas Sandbox. To specyficznie zaprojektowany edytor misji, pozwalaj?cy graczowi na tworzenie w??asnych podniebnych do??wiadcze??: wybierz lokacje, teren, aktywno??? marynarki i warunki pogodowe, limit paliwa i amunicji oraz poziom realizmu ?? i masz wszystko czego potrzeba w drugo wojennym symulatorze walki ! Tryb z kt??rego jeste??my dumni to Dynamiczna Kampania. Oparte w ca??o??ci na historycznych wydarzeniach misje, kt??re wykonywa? b?dziemy online z maksymalnie trzema przyjaci????mi. Wszystkie misje maj? pod??o??e historyczne a ka??dy kolejny cel wybierany jest na podstawie wcze??niejszych osi?gni??. Tryb kooperacji pozwala graczom na poprawienie swoich umiej?tno??ci w walce z wszelkimi rodzajami kontrolowanych przez AI przeciwnik??w: my??liwc??w, bombowc??w, okr?t??w wojennych oraz pojazd??w naziemnych i jednostek stacjonarnych. Po wi?ceh informacji na temat innych tryb??w jak pojedyncze misje, edytor misji czy kampania historyczna udajcie si? pod ten link na oficjalnej stronie WarThunder.com.


- Jaka b?dzie wielko??? map ? W wersji beta rozmiary map wacha??y si? od 50x50km do 65x65km. Nadchodz?cy korea??ski teatr wojenny (z szybko poruszaj?cymi si? odrzutowcami) przyniesie nam jeszcze wi?ksze mapy 200x200km. Technicznie jeste??my gotowi udost?pni? nawet wi?ksze mapy.

- Jak wielu graczy b?dzie mog??o si? zmierzy? na jednej mapie ? P??ki co jest to 32 graczy na mape.

- Czy b?dziemy mieli mo??liwo??? walki z celami naziemnymi ? Wiele misji b?dzie zawiera? ataki na cele naziemne takie jak dzia??a AA, stacje mobilne, konwoje, czo??gi, pojazdy opancerzone, jednostki artylerii itd.

- Czy w grze u??wiadczymy system zmiany pogody ? Czy warunki pogodowe b?d? wp??ywa? na zachowanie walcz?cych ze sob? graczy ? Oczywi??cie, poniewa?? pogoda jest czym?? naturalnym je??eli gra ma by? jak najbardziej realistyczna. Je??eli wlecimy w burze gdzie?? na Pacyfiku czy poszybujemy po bezchmurnym niebie nad Malt? a nawet przedrzemy si? przez lodowate wichry Rosji ?? wyczujemy to! Poprzez specyficzne zachowanie samolotu i sam widok zmiennej pogody oczami naszego pilota, rozgl?daj?cego si? przez szyby kokpitu czy te?? z perspektywy trzeciej osoby.


- Osobi??cie, jestem fanem Wings of Prey I dla tego chcia??bym zapyta? czy mo??emy spodziewa? si? podobnego system sterowania w WT ? Gracze Wings of Prey rzeczywi??cie odnajduj? podobie??stwa w wersji beta War Thunder. Ale s? one tylko powierzchowne. W rzeczywisto??ci ten project to zupe??nie nowa gra z wieloma ulepszeniami w modelu lotu I zniszcze??, nowymi opcjami rozgrywki oraz ogromn? list? unikalnych funkcji o kt??rych mo??ecie si? dowiedzie? na naszej stronie. warthunder.com.

- Czy gra korzysta? b?dzie z yuplay, je??li tak czy s? jakie?? plany poszerzenia tej platform ? Wersja beta u??ywa us??ugi online Gaijin yuplay.com(yuplay.ru) Nasze plany odno??nie jej wprowadzania przedstawimy p????niej.

- Czy mo??esz nam powiedzie? odrobin? o systemie ulepsze??? B?dzie wiele do ulepszania, wzmacniania i dostosowywania w War Thunder. Samolot jest sercem tej gry, dlatego to jak si? zachowuje i jak wygl?da wp??ywa tak bardzo na pole bitwy. Gracze b?d? mogli podkr?ca? silniki, montowa? r????ne typy uzbrojenia(zale??ne od faktycznych broni instalowanych w samolotach ok. 1940 roku) dodawa? symbole, kamufla?? itd. Dodatkowo gracze b?d? trenowa? umiej?tno??ci swoje jak i za??ogi pilot, mechanik, strzelec, wzmocni cechy takie jak czujno???, wytrzyma??o???, tolerancj? na przeci???enie i wiele innych.


- Czy mo??esz zdradzi? nam co?? o trybie Wojny Globalnej ? Pracujemy nad nim I staramy si? dotrzyma? danej graczom obietnicy o Globalnej Wojnie jak najbardziej odczuwalnej dla naszych pilot??w.

- Jakich wersji j?zykowych mo??emy si? spodziewa? ? Czy znajdzie si? w??r??d nich j?zyk Polski ? Planujemy wyda? gr? w dw??ch wersjach j?zykowych Rosyjskiej i Angielskiej, oraz rozszerzy? t??umaczenie do kilku innych j?zyk??w. Wydali??my Polsk? wersj? Wings of Prey, wi?c i tej lokalizacji mo??na si? spodziewa? w War Thunder.

- Czy posiadacze Joystick??w do symulacji maj? przewag? nad u??ytkownikami korzystaj?cymi z myszki i klawiatury ? W wi?kszo??ci przypadk??w, najwi?ksz? przewag? w u??ywaniu jakichkolwiek specjalnych urz?dze?? b?dzie do??wiadczenie, poniewa?? to bardzo wa??ne aby wirtualny pilot zna?? podstawy areodynamiki I balistyki jak r??wnie?? charakterystyki samolotu. War Thunder traktuje graczy u??ywaj?cych klawiatury i myszy w spos??b, r??wny z innymi graczami w trybach standardowych. Latanie w trybie symulacji(w??asne gry) s? bardziej wymagaj?ce je??li chodzi o sterowanie i tam specjalne urzadzenia s? zalecane. Nie zmienia to jednak faktu, ??e tryb Arcade jak i ten realistyczny mog? by? rozgrywane za pomoc? wy???cznie myszki dzi?ki systemowi Mouse Aim specjalnie dla pocz?tkuj?cych graczy.


- Czy rozpoczeli??ci jakiekolwiek rozmowy z producentami joystick??w na temat wydania w??asnego kontrolera ? Jest zbyt wcze??nie, ??eby o tym rozmawia?, jednak??e porz?dna wsp????praca z kilkoma firmami mog??a by co?? takiego umo??liwi?. Osobi??cie chcia??bym grywaln? wersje dr???ka z Mustanga czy Messershmita, jednak??e co?? takiego mog??o by by? naprawd? s??abe w por??wnaniu do nowoczesnych kontroler??w, bez kilkunastu przycisk??w, tylko poruszanie i strzelanie.

- Pytanie odno??nie waszej konkurencji. Czy wasza gra b?dzie oferowa??a co?? czego nie znajdziemy w WoWP? Je??li tak o jakich r????nicach m??wimy ? Wiem r??wnie??, ??e jest troche za wcze??nie ale mogliby??cie poda? przybli??on? date wersji beta i/lub premiery ? W mojej opinii War Thunder: World of Planes to bardziej kompletne do??wiadczenia lotnicze, dla graczy o ka??dym poziomie umiej?tno??ci. WoWP, zosta?? zapowiedziany jako gra arkadowa, i b?dzie bardziej ograniczony. War Thunder oferuje du??y wyb??r tryb??w gry, dla r????nych graczy, nie wa??ne czy jeste?? prawdziwym hardkorem czy dopiero stawiasz pierwsze kroki w ??wiecie podniebnych symulacji ?? tak czy inaczej znajdziesz tu wszystko co uwielbiasz w drugo wojennej podniebnej walce, lub dopiero si? w niej zakochasz. Gra jest wyzwaniem dla do??wiadczonych pilot??w oferuj?c hardkorowe elementy jak szczeg????owe dzia??anie silnika, model lotu i oczywi??cie widok z kokpitu, oraz uczy pocz?tkuj?cych graczy dzi?ki ??atwemu acz realistycznemu sterowaniu. No i oczywi??cie, War Thunder to kompletnie nowe do??wiadczenia w powietrzu, w kt??rych pomo??e nam system Mause Aim dost?pny w trybie Arcade. Zamkni?te beta testy jak narazie id? bardzo dobrze, zd???yli??my ju?? przekaza? troche informacji na temat otwartej bety testuj?cej nasz? gr? spo??eczno??ci ?? uwierz mi wszyscy s? podekscytowani. Jednak??e po??piech jest z??ym doradc?, dla tego trzymamy si? planu aby osi?gn?? jak najlepsz? grywalno???.


- Czy chcia??by?? co?? doda? ? Mam niewielki zestaw zrzut??w ekranu dla was. Te screeny zawieraj? dostosowane sk??rki dla samolot??w w War Thunder wybra??em te z Polskimi oznaczeniami.